rapidxml - nadpisywanie poprzednich xml_nodes

Właśnie zacząłem używać rapidxml. Najpierw tworzę plik xml do odczytu. Pracował tak szybko i łatwo.

To jest to, co ręcznie robiłem.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<GPS>
  <Path>  
    <Point X="-3684.136" Y="3566.282" Z="285.2893" />
    <Point X="-3681.816" Y="3540.431" Z="283.3658" />
    <Point X="-3687.079" Y="3515.315" Z="282.6284" />
  </Path>
</GPS>

Bez trudu przeczytałbym to. Potem chciałem napisać to do nowego pliku. Ale problem polega na tym, że wciąż nadpisuje poprzednie xml_nodes.

Na przykład,

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GPS>
  <Path>
    <Point X="-3687.08" Y="3515.31" Z="282.628"/>
    <Point X="-3687.08" Y="3515.31" Z="282.628"/>
    <Point X="-3687.08" Y="3515.31" Z="282.628"/>
  </Path>
</GPS>

To jest kod, który tworzy ten plik xml,

int Write(pathStruct *toStore)
{
  xml_document<> doc;

  xml_node<>* decl = doc.allocate_node(node_declaration);
  decl->append_attribute(doc.allocate_attribute("version", "1.0"));
  decl->append_attribute(doc.allocate_attribute("encoding", "UTF-8"));
  doc.append_node(decl); 

  xml_node<> *GPS = doc.allocate_node(node_element, "GPS");
  doc.append_node(GPS);

  cout << "Saving GrindPath " << endl;
  xml_node<> *Path = doc.allocate_node(node_element, "Path");
  GPS->append_node(Path);

  for(int i = 0;i<3;i++) //Temp Static
  {
    xml_node<> *Point = doc.allocate_node(node_element, "Point");
    Path->append_node(Point);

    char x[10];
    FloatToCharA(toStore->X[i], x);
    Point->append_attribute(doc.allocate_attribute("X", x));

    char y[10];
    FloatToCharA(toStore->Y[i], y);
    Point->append_attribute(doc.allocate_attribute("Y", y));

    char z[10];
    FloatToCharA(toStore->Z[i], z);
    Point->append_attribute(doc.allocate_attribute("Z", z));

    //GrindPath->append_node(Point);
    //doc.first_node()->append_node(GrindPath);
    //Point = GrindPath->next_sibling();

    cout << "x:" << toStore->X[i] << "  y:" << toStore->Y[i] << "  z:" << toStore->Z[i] << endl;
  }

  cout << "Done! " << endl;
  std::ofstream myfile;
  myfile.open ("./toStore.xml");
  myfile << doc;
  return 0;

};

Moje pytanie, jak go zatrzymać przed nadpisaniem poprzednich xml_nodes? Próbowałem wielu rzeczy, ale za każdym razem nadal nadpisuje poprzednie xml_nodes. Wiem, że to musi być proste, albo brakuje mi dużego obrazu.

Dziękujemy za pomoc i czas!

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion