ggplot2 - jitter i pozycja dodge razem

Próbuję odtworzyć figurę z seminarium GGplot2http://dl.dropbox.com/u/42707925/ggplot2/ggplot2slides.pdf.

W tym przypadku próbuję wygenerować przykład 5, z rozdrobnionymi punktami danych podlegającymi uniku. Po uruchomieniu kodu punkty są wyśrodkowane wokół właściwej linii, ale nie mają jittera.

Oto kod bezpośrednio z prezentacji.

<code>set.seed(12345)
hillest<-c(rep(1.1,100*4*3)+rnorm(100*4*3,sd=0.2),
       rep(1.9,100*4*3)+rnorm(100*4*3,sd=0.2))
rep<-rep(1:100,4*3*2)
process<-rep(rep(c("Process 1","Process 2","Process 3","Process 4"),each=100),3*2)
memorypar<-rep(rep(c("0.1","0.2","0.3"),each=4*100),2)
tailindex<-rep(c("1.1","1.9"),each=3*4*100)
ex5<-data.frame(hillest=hillest,rep=rep,process=process,memorypar=memorypar, tailindex=tailindex)
stat_sum_df <- function(fun, geom="crossbar", ...) {stat_summary(fun.data=fun, geom=geom, ...) }

dodge <- position_dodge(width=0.9) 
p<- ggplot(ex5,aes(x=tailindex ,y=hillest,color=memorypar)) 
p<- p + facet_wrap(~process,nrow=2) + geom_jitter(position=dodge) +geom_boxplot(position=dodge)  
p
</code>

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion