Zmień kolor tekstu dla pojedynczych aspektów w ggplot2

Poniżej utworzyłem działkę z następującymi poleceniami:

ggplot(long.data, aes(owner,value)) + stat_summary(fun.y=mean,geom="bar",
    fill=c("deepskyblue","deepskyblue4")) + 
    stat_summary(fun.data=mean_cl_normal,geom="errorbar",position=
    position_dodge(width=.90),width=.1) +
    labs(x="",y="") + facet_grid(IV~experiment+type,scales="free_y") + 
    theme(strip.text.y = element_text(colour = 'red4'))

Jeśli chcę zmienić kolor tekstu (i ewentualnie kolor tła) tylko dla górnego aspektu x (w tym przypadku poziomów „Niejawny” i „Jawny”), jak mogę to zrobić? Czy to możliwe? Nie przeczytałem nic o tym w dokumentacji ggplot2.

Andrea

EDIT: Przepraszam za zamieszanie. Moim celem jest zmiana koloru tekstu i tła jednego z górnych pasków, a nie koloru ścianki.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion