SQLAlchemy dziennik kontroli; jak postępować z usuwaniem?

Używam zmodyfikowanej wersji przykładu kodu wersji, która jest dostarczana z SQLAlchemy, aby zarejestrować identyfikator użytkownika i datę zmian. Jednak chcę też go zmodyfikować, aby usunąć, zaznaczając ais_deleted wpisz flagę zamiast uruchamiać rzeczywisty SQLDELETE. Moim problemem jest to, że nie wiem, jak przechwycić usunięcie i zastąpić je aktualizacją.

Oto, co mam do tej pory:

''' http://docs.sqlalchemy.org/en/rel_0_8/orm/examples.html?highlight=versioning#versioned-objects '''
from sqlalchemy.ext.declarative import declared_attr
from sqlalchemy.orm import mapper, class_mapper, attributes, object_mapper, scoping
from sqlalchemy.orm.session import Session
from sqlalchemy.orm.exc import UnmappedClassError, UnmappedColumnError
from sqlalchemy import Table, Column, ForeignKeyConstraint, DateTime, String, Boolean
from sqlalchemy import event
from sqlalchemy.orm.properties import RelationshipProperty
from datetime import datetime
from sqlalchemy.schema import ForeignKey
from sqlalchemy.sql.expression import false

def col_references_table(col, table):
  for fk in col.foreign_keys:
    if fk.references(table):
      return True
  return False

def _history_mapper(local_mapper):
  cls = local_mapper.class_

  # set the "active_history" flag
  # on on column-mapped attributes so that the old version
  # of the info is always loaded (currently sets it on all attributes)
  for prop in local_mapper.iterate_properties:
    getattr(local_mapper.class_, prop.key).impl.active_history = True

  super_mapper = local_mapper.inherits
  super_history_mapper = getattr(cls, '__history_mapper__', None)

  polymorphic_on = None
  super_fks = []
  if not super_mapper or local_mapper.local_table is not super_mapper.local_table:
    cols = []
    for column in local_mapper.local_table.c:
      if column.name.startswith('version_'):
        continue

      col = column.copy()
      col.unique = False

      if super_mapper and col_references_table(column, super_mapper.local_table):
        super_fks.append((col.key, list(super_history_mapper.local_table.primary_key)[0]))

      cols.append(col)

      if column is local_mapper.polymorphic_on:
        polymorphic_on = col

    if super_mapper:
      super_fks.append(('version_datetime', super_history_mapper.base_mapper.local_table.c.version_datetime))
      super_fks.append(('version_userid', super_history_mapper.base_mapper.local_table.c.version_userid))
      super_fks.append(('version_deleted', super_history_mapper.base_mapper.local_table.c.version_deleted))
      cols.append(Column('version_datetime', DateTime, default=datetime.now, nullable=False, primary_key=True, info={'colanderalchemy': {'exclude': True}}))
      cols.append(Column('version_userid', String(60), ForeignKey("user.login"), nullable=True, info={'colanderalchemy': {'exclude': True}}))
      cols.append(Column('version_deleted', Boolean, server_default=false(), nullable=False, info={'colanderalchemy': {'exclude': True}}))
    else:
      cols.append(Column('version_datetime', DateTime, default=datetime.now, nullable=False, primary_key=True, info={'colanderalchemy': {'exclude': True}}))
      cols.append(Column('version_userid', String(60), ForeignKey("user.login"), nullable=True, info={'colanderalchemy': {'exclude': True}}))
      cols.append(Column('version_deleted', Boolean, server_default=false(), nullable=False, info={'colanderalchemy': {'exclude': True}}))

    if super_fks:
      cols.append(ForeignKeyConstraint(*zip(*super_fks)))

    table = Table(local_mapper.local_table.name + '_history', local_mapper.local_table.metadata,
      *cols
    )
  else:
    # single table inheritance. take any additional columns that may have
    # been added and add them to the history table.
    for column in local_mapper.local_table.c:
      if column.key not in super_history_mapper.local_table.c:
        col = column.copy()
        col.unique = False
        super_history_mapper.local_table.append_column(col)
    table = None

  if super_history_mapper:
    bases = (super_history_mapper.class_,)
  else:
    bases = local_mapper.base_mapper.class_.__bases__
  versioned_cls = type.__new__(type, "%sHistory" % cls.__name__, bases, {})

  m = mapper(
      versioned_cls,
      table,
      inherits=super_history_mapper,
      polymorphic_on=polymorphic_on,
      polymorphic_identity=local_mapper.polymorphic_identity
      )
  cls.__history_mapper__ = m

  if not super_history_mapper:
    local_mapper.local_table.append_column(
      Column('version_datetime', DateTime, default=datetime.now, nullable=False, primary_key=False, info={'colanderalchemy': {'exclude': True}})
    )
    local_mapper.add_property("version_datetime", local_mapper.local_table.c.version_datetime)
    local_mapper.local_table.append_column(
      Column('version_userid', String(60), ForeignKey("user.login"), nullable=True, info={'colanderalchemy': {'exclude': True}})
    )
    local_mapper.add_property("version_userid", local_mapper.local_table.c.version_userid)
    local_mapper.local_table.append_column(
      Column('version_deleted', Boolean, server_default=false(), nullable=False, info={'colanderalchemy': {'exclude': True}})
    )
    local_mapper.add_property("version_deleted", local_mapper.local_table.c.version_deleted)


class Versioned(object):
  @declared_attr
  def __mapper_cls__(cls):
    def map(cls, *arg, **kw):
      mp = mapper(cls, *arg, **kw)
      _history_mapper(mp)
      return mp
    return map


def versioned_objects(iter):
  for obj in iter:
    if hasattr(obj, '__history_mapper__'):
      yield obj

def create_version(obj, session, deleted = False):
  obj_mapper = object_mapper(obj)
  history_mapper = obj.__history_mapper__
  history_cls = history_mapper.class_

  obj_state = attributes.instance_state(obj)

  attr = {}

  obj_changed = False

  for om, hm in zip(obj_mapper.iterate_to_root(), history_mapper.iterate_to_root()):
    if hm.single:
      continue

    for hist_col in hm.local_table.c:
      if hist_col.key.startswith('version_'):
        continue

      obj_col = om.local_table.c[hist_col.key]

      # get the value of the
      # attribute based on the MapperProperty related to the
      # mapped column. this will allow usage of MapperProperties
      # that have a different keyname than that of the mapped column.
      try:
        prop = obj_mapper.get_property_by_column(obj_col)
      except UnmappedColumnError:
        # in the case of single table inheritance, there may be
        # columns on the mapped table intended for the subclass only.
        # the "unmapped" status of the subclass column on the
        # base class is a feature of the declarative module as of sqla 0.5.2.
        continue

      # expired object attributes and also deferred cols might not be in the
      # dict. force it to load no matter what by using getattr().
      if prop.key not in obj_state.dict:
        getattr(obj, prop.key)

      a, u, d = attributes.get_history(obj, prop.key)

      if d:
        attr[hist_col.key] = d[0]
        obj_changed = True
      elif u:
        attr[hist_col.key] = u[0]
      else:
        # if the attribute had no value.
        attr[hist_col.key] = a[0]
        obj_changed = True

  if not obj_changed:
    # not changed, but we have relationships. OK
    # check those too
    for prop in obj_mapper.iterate_properties:
      if isinstance(prop, RelationshipProperty) and \
        attributes.get_history(obj, prop.key).has_changes():
        obj_changed = True
        break

  if not obj_changed and not deleted:
    return

  attr['version_datetime'] = obj.version_datetime
  attr['version_userid'] = obj.version_userid
  attr['version_deleted'] = obj.version_deleted
  hist = history_cls()
  for key, value in attr.items():
    setattr(hist, key, value)
  session.add(hist)
  obj.version_datetime = datetime.now()
  obj.version_userid = getattr(session, 'userid', None)
  obj.version_deleted = deleted

def versioned_session(session):
  @event.listens_for(session, 'before_flush')
  def before_flush(session, flush_context, instances):
    for obj in versioned_objects(session.deleted):
      create_version(obj, session, deleted = True)
    for obj in versioned_objects(session.dirty):
      create_version(obj, session)

def add_userid_to_session(userid, session):
  if isinstance(session, scoping.scoped_session):
    thread_local_session = session.registry()
    thread_local_session.userid = userid
  elif isinstance(session, Session):
    session.userid = userid
  else:
    raise TypeError("Not sure how to add the userid into session of type {}".format(type(session))) 

A oto, jak go używam (wszystkie nieistotne części zostały wycięte):

Base = declarative_base()

class User(Versioned, Base):
  __tablename__ = 'user'
  login = Column(String(60), primary_key=True, nullable=False)

  groups = association_proxy('user_to_groups', 'group', creator=lambda group: UserToGroup(group_name=group.name))

  def __init__(self, login, groups=None):
    self.login = login
    if groups:
      for group in groups:
        self.groups.append(group)

class Group(Versioned, Base):
  __tablename__ = 'group'
  name = Column(String(100), primary_key=True, nullable=False)
  description = Column(String(100), nullable=True)

  users = association_proxy('group_to_user', 'user', creator=lambda user: UserToGroup(user_login=user.login))

  def __eq__(self, other):
    return self.name == other.name

class UserToGroup(Versioned, Base):
  __tablename__ = 'user_to_group'
  user_login = Column(String(60), ForeignKey(User.login), primary_key=true)
  group_name = Column(String(100), ForeignKey(Group.name), primary_key=true)

  user = relationship(User, backref=backref('user_to_groups', cascade='all, delete-orphan'))
  group = relationship(Group, backref=backref('group_to_user', cascade='all, delete-orphan'))


session.configure(bind=engine)
add_userid_to_session("test", session.registry())
versioned_session(session)
user = session.query(User).filter(User.login=='test').one()
user.groups.remove(Group(name ="g:admin"))

Przed uruchomieniem tego kodu baza danych ma obecnie jednego użytkownika o nazwie „test” i dwie grupy, do których użytkownik jest przyłączony, zwane „g: admin” i „g: superadmin”.

Obecnie wykonuje: Skopiuj istniejący wpis user_to_group dla mapowania 'test' => 'g: admin' i skopiuj go do tabeli historii. Następnie usuń wpis z user_to_group.

Chciałbym, aby skopiować wartość do tabeli historii, a następnie zaktualizować wpis w user_to_group, aby miećversion_deleted Ustawićtrue.

Zastanawiam się, jak to zrobić, aby wyrwać wpis z sesji.deleted (dlatego zmieniłem kolejność z oryginalnego kodu) i zmodyfikowałem go w sesji.dirty. Po prostu nie jestem pewien, jaki jest „najbezpieczniejszy” sposób.

Inną kwestią (która prawdopodobnie będzie wymagać innego pytania) jest sposób wykrywania relacji, które są opisane w innej tabeli, ponieważ obecnie system tworzy kopię wiersza „użytkownika” w tabeli historii, a następnie aktualizuje informacje o wersji, mimo że nie wprowadzono żadnych rzeczywistych zmian do rzędu.

EDYTOWAĆ: Zdecydowałem się zrobić coś nieco inaczej, ale nadal mam problem ... Zamiast mieć flagę „usunięte” w tabelach na żywo, faktycznie usuwam zawartość i nagrywam inny element historii wskazujący, kiedy nastąpiło usunięcie. Jeśli usuwam obiekt bezpośrednio, to działa poprawnie. Jeśli usunę obiekt z relacji, nie jestem w stanie zrobić tego poprawnie. ZADELETE wydano polecenie do tabeli relacji, aby usunąć łącze, ale nie mogę znaleźć sposobu na wykrycie tego usunięcia w metodzie „create_version”.

Na przykład, jeśli to zrobię:

group = session.query(Group).filter(Group.name=='g:admin').one()
group.users.remove(group.users[0])

Żadne obiekty nie są umieszczane w sesji. Mogę wykryć jakieś usunięcie przezattributes.get_history(obj, prop.key), ale wydaje się wskazywać na usunięcie aUserToGroup obiekt zGroup (które chcę wykryć i zapisać element historii), ale wskazuje również na usunięcieGroup zUserToGroup obiekt (o którym nie chcę nic robić, ponieważ rzeczywistyGroup nie jest usuwany).

questionAnswers(0)

yourAnswerToTheQuestion