NSTask / NSPipe odczytane z polecenia Unix

Piszę aplikację Cocoa, która musi wykonać program UNIX i odczytać jego wyjście, linia po linii, w miarę ich tworzenia. Ustawiłem NSTask i NSPipe jako takie:

task = [[NSTask alloc] init];
pipe = [NSPipe pipe];
[task setStandardOutput:pipe];
//... later ...
[task setArguments:...];
[task setLaunchPath:@"..."];
[task launch];
handle = [[task fileHandleForReading] retain];

Polecenie nie kończy się, dopóki program nie powie mu tego[task terminate]. Próbowałem kilku metod odczytu z uchwytu, takich jak-readInBackgroundAndNotify, while([(data = [handle availableData]) length] > 0), i-waitForDataInBackgroundAndNotify, ale rura nigdy nie wydaje żadnych danych. Czy jest jakiś sposób, w jaki mogę „szturchnąć”NSTask lubNSPipe przepłukać dane?

EDYTOWAĆ: z-readInBackgroundAndNotify:

[handle readInBackgroundAndNotify];
notification_block_t handlerBlock =
  ^(NSNotification *notification) {
     NSData *data = [[notification userInfo]
               objectForKey: NSFileHandleNotificationDataItem];
     /*... do stuff ...*/
     [self addNotification: handle block: handlerBlock];
   };
[self addNotification: handler block: handlerBlock];
//...
- (void)addNotification:(id)handle block:(notification_block_t)block {
  [[NSNotificationCenter defaultCenter]
     addObserverForName: NSFileHandleReadCompletionNotification
     object: handle
     queue: [NSOperationQueue mainQueue]
     usingBlock: block];
}

z-waitForDataInBackgroundAndNotify:

[handle waitForDataInBackgroundAndNotify];
notification_block_t handlerBlock =
  ^(NSNotification *notification) {
    NSData *data = [handle availableData];
    /*... do stuff ...*/
  };
[self addNotification: handler block: handlerBlock];

zwhile pętla:

[self startProcessingThread: handle];
//...
- (void)startProcessingThread:(NSFileHandle *)handle {
  [[NSOperationQueue mainQueue]
     addOperation: [[[NSInvocationOperation alloc]
               initWithTarget: self
               selector: @selector(dataLoop:)
               object: handle] autorelease]];
}
- (void)dataLoop:(NSFileHandle *)handle {
  NSData *data;
  while([(data = [handle availableData]) length] > 0) {
    /*... do stuff ...*/
  }
}

EDYCJA 2: Argumenty są ustawione w następujący sposób (polecenie totshark):

NSArray *cmd = [NSArray arrayWithObjects:@"-R", @"http.request", 
                     @"-Tfields", @"-Eseparator='|'", 
                     @"-ehttp.host", @"-ehttp.request.method", 
                     @"-ehttp.request.uri", nil];
cmd = [[cmd arrayByAddingObjectsFromArray:[self.ports map:^(id arg1, NSUInteger idx) {
      return [NSString stringWithFormat:@"-d tcp.port==%d,http", [arg1 intValue]];
    }]] 
    arrayByAddingObject:[@"dst " stringByAppendingString:
      [self.hosts componentsJoinedByString:@" or dst "]]];
[self.tsharktask setArguments:cmd];

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion