Jak używać poleceń NSTask do uruchamiania terminala w pętli w spójnym środowisku?

Chcę użyć NSTask do symulacji terminala, aby uruchamiać polecenia. Kody w następujący sposób. Może uzyskać wejście w pętli i zwrócić wyjście procesu.

int main(int argc, const char * argv[])
{
 @autoreleasepool {   
  while (1) {
    char str[80] = {0};
    scanf("%s", str);
    NSString *cmdstr = [NSString stringWithUTF8String:str];

    NSTask *task = [NSTask new];
    [task setLaunchPath:@"/bin/sh"];
    [task setArguments:[NSArray arrayWithObjects:@"-c", cmdstr, nil]];

    NSPipe *pipe = [NSPipe pipe];
    [task setStandardOutput:pipe];

    [task launch];

    NSData *data = [[pipe fileHandleForReading] readDataToEndOfFile];

    [task waitUntilExit];

    NSString *string = [[NSString alloc] initWithData:data encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@", string);

  }
}

Moje pytanie brzmi: kiedy pętla jest zakończona, działające środowisko przywraca stan inicjalizacji. Na przykład domyślną ścieżką do uruchomienia jest/Users/applei uciekamcd / zmienić ścieżkę do/, a następnie uruchompwd, to zwraca/Users/apple niż/.

Więc jak mogę korzystaćNSTask całkowicie symulować terminal?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion