Dodawanie podpowiedzi w mapie d3.js

Próbuję dodać podpowiedź pokazującą nazwę dzielnicy, gdy najedziesz na nią na mapie w d3.js. Wejście to plik topojson i udało mi się wygenerować mapę z granicami okręgów i podświetlić aktualnie wybraną dzielnicę.

W przypadku podpowiedzi próbowałem zrobić coś podobnegoto, ale nic się nie dzieje. Kod, którego użyłem, jest podany poniżej. Kod podpowiedzi jest na końcu.

var width = 960,
  height = 600;

var projection = d3.geo.albers()
  .center([87, 28])
  .rotate([-85, 0])
  .parallels([27, 32]);

var path = d3.geo.path()
  .projection(projection);

var svg = d3.select("body").append("svg")
  .attr("width", width)
  .attr("height", height);

svg.append("rect")
  .attr("width", width)
  .attr("height", height); 

var g = svg.append("g"); 

var div = d3.select("body").append("div")
 .attr("class", "tooltip")
 .style("opacity", 1e-6);

d3.json("data/nepal3.json", function(error, npl) {
  var districts = topojson.feature(npl, npl.objects.nepal_districts);

  projection
   .scale(1)
   .translate([0, 0]);

  var b = path.bounds(districts),
   s = .95 / Math.max((b[1][0] - b[0][0]) / width, (b[1][1] - b[0][1]) / height),
   t = [(width - s * (b[1][0] + b[0][0])) / 2, (height - s * (b[1][1] + b[0][1])) / 2];

  projection
   .scale(s)
   .translate(t);

   g.selectAll(".nepal_districts")
     .data(districts.features)
    .enter().append("path")
     .attr("class", function(d) { return "nepal_districts " + d.id; })
     .attr("d", path)
     .on("mouseover", function(d,i) {
       d3.select(this.parentNode.appendChild(this)).transition().duration(300)
         .style({'stroke-width':2,'stroke':'#333333','stroke-linejoin':'round','cursor':'pointer','fill':'#b9270b'});
     })
     .on("mouseout", function(d,i) {
       d3.select(this.parentNode.appendChild(this)).transition().duration(100)
         .style({'stroke-width':2,'stroke':'#FFFFFF','stroke-linejoin':'round','fill':'#3d71b6'});
     });

   g.append("path")
     .datum(topojson.mesh(npl, npl.objects.nepal_districts, function(a, b) { return a !== b;}))
     .attr("d", path)
     .attr("class", "district-boundary");

   /* Tooltip */

   g.selectAll(".nepal_districts")
     .data(districts.features)
    .enter().append("text")
     .append("svg:rect")
      .attr("width", 140)
      .attr("height", 140)
      .text(function(d) { return d.properties.name; })
      .on("mouseover", mouseover)
      .on("mousemove", mousemove)
      .on("mouseout", mouseout);

   function mouseover() {
    div.transition()
      .duration(300)
      .style("opacity", 1);
   }

   function mousemove() {
    div
      .text(d3.event.pageX + ", " + d3.event.pageY)
      .style("left", (d3.event.pageX - 34) + "px")
      .style("top", (d3.event.pageY - 12) + "px");
   }

   function mouseout() {
    div.transition()
      .duration(100)
      .style("opacity", 1e-6);
   } 

});

CSS jest

div.tooltip {  
 position: absolute;      
 text-align: center;      
 width: 60px;         
 height: 28px;         
 padding: 2px;       
 font: 12px sans-serif;    
 background: #4c4c4c;  
 border: 0px;   
 border-radius: 8px;      
 pointer-events: none;     
}

Kod dodany przeze mnie do „Tooltip” nic nie robi. Co ja tu robię źle?

Plik topojson ma ten format. Chciałem, aby właściwość „nazwa” pojawiła się w podpowiedzi.

{
 "type": "Topology",
 "objects": {
  "nepal_districts": {
   "type": "GeometryCollection",
   "geometries": [
    {
     "type": "Polygon",
     "id": 0,
     "properties": {
      "name": "HUMLA"
     },
     "arcs": [
      [
       0,
       1,
       2,
       3
      ]
     ]
    },

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion