Program Raspberry Pi UART w C przy użyciu termios odbiera śmieci (Rx i Tx są połączone bezpośrednio)

Mam prosty program napisany w języku C, który używa termios do wysyłania podstawowego ciągu znaków do UART Raspberry Pi i próbuje odczytać i wysłać odpowiedź. Piny Rx i Tx na Raspberry Pi są połączone zworką, więc cokolwiek zostanie wysłane, powinno zostać natychmiast odebrane.

Pomimo tego, że program wyprowadził, że pomyślnie wysłał i odebrał 5 znaków dla wybranego ciągu („Hello”), próbując wydrukować zawartość bufora, powstaje tylko jeden lub dwa znaki śmieci.

Program:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <termios.h>

int main(int argc, char* argv[]) {

  struct termios serial;
  char* str = "Hello";
  char buffer[10];

  if (argc == 1) {
    printf("Usage: %s [device]\n\n", argv[0]);
    return -1;
  }

  printf("Opening %s\n", argv[1]);

  int fd = open(argv[1], O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY);

  if (fd == -1) {
    perror(argv[1]);
    return -1;
  }

  if (tcgetattr(fd, &serial) < 0) {
    perror("Getting configuration");
    return -1;
  }

  // Set up Serial Configuration
  serial.c_iflag = 0;
  serial.c_oflag = 0;
  serial.c_lflag = 0;
  serial.c_cflag = 0;

  serial.c_cc[VMIN] = 0;
  serial.c_cc[VTIME] = 0;

  serial.c_cflag = B115200 | CS8 | CREAD;

  tcsetattr(fd, TCSANOW, &serial); // Apply configuration

  // Attempt to send and receive
  printf("Sending: %s\n", str);

  int wcount = write(fd, &str, strlen(str));
  if (wcount < 0) {
    perror("Write");
    return -1;
  }
  else {
    printf("Sent %d characters\n", wcount);
  }

  int rcount = read(fd, &buffer, sizeof(buffer));
  if (rcount < 0) {
    perror("Read");
    return -1;
  }
  else {
    printf("Received %d characters\n", rcount);
  }

  buffer[rcount] = '\0';

  printf("Received: %s\n", buffer);

  close(fd);
}

Wyjścia:

Opening /dev/ttyAMA0
Sending: Hello
Sent 5 characters
Received 5 characters
Received: [garbage]

Sam nie widzę większego problemu z kodem, ale mogę się mylić. Mogę z powodzeniem wysyłać i odbierać znaki za pomocą PuTTY połączonego z tymi samymi ustawieniami, więc nie może to być problem sprzętowy. Chociaż nie próbowałem tego w PuTTY, próba połączenia się z tym programem za pomocą mniejszego niż 115200 bodów spowoduje, że nic nie zostanie odebrane.

Gdzie się mylę?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion