Błąd wsadowy systemu Windows: „ping” nie jest rozpoznawany jako program wewnętrzny lub zewnętrzny obsługiwany poleceniami lub plik wsadowy. ”

Próbuję uruchomić to polecenie w systemie Windows:

ping -n 5 127.0.0.1 > nul

Dostaję błąd:

'ping' is not recognized as an internal or external command operable 
program or batch fie. 

Dlaczego system Windows nie może znaleźć polecenia ping? Oto mój skrypt, w którym nie działa:

@ECHO OFF

::set path
SET path=M:\\5.bmp

:findfile
IF EXIST %path% (
    ECHO File found
) ELSE (
    ECHO File not found
    ping -n 5 127.0.0.1 > nul
    goto findfile
)

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion