Kod błędu MySQL: 1193. Nieznana zmienna systemowa

Ok, więc pracuję nad wyzwalaczami i mówi mi, że (środowisko MySQL 5.2) nie rozpoznaje tej zmiennej.
* Kod błędu: 1193. Nieznana zmienna systemowa error_msg_3 *

Myślę, że dobrze byłoby użyć go w spuście, pomóż mi

CREATE TRIGGER controlla_MaxCARDINALITA_INSERT
BEFORE INSERT ON SENTIERO__HA__TAPPA
FOR EACH ROW 
BEGIN

DECLARE max_cardinalita INTEGER;
DECLARE error_msg_3 CONDITION FOR SQLSTATE '99003';

SELECT COUNT(*) into max_cardinalita
FROM SENTIERO__HA__TAPPA
WHERE IDsentiero=NEW.IDsentiero;

IF max_cardinalita>=10 THEN
        SIGNAL error_msg_3;
        SET error_msg_3='INSERT: Il sentiero ha già il massimo numero di tappe consentito';

END IF;

END$

EDYTOWAĆ ::

Próbowałem tego i wydaje się, że działa

DECLARE msg VARCHAR(255);
set msg = concat('MyTriggerError: Trying to insert a negative value in trigger_test: ');
signal sqlstate '45000' set message_text = msg;

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion