AS3 stage = null?

Właśnie próbowałem zaimplementować system menu. Zobaczyłem samouczek na temat gry, nad którą pracuję i wszystko było płynne, dopóki nie natknąłem się na problem z ustawieniem sceny na null i nie wiem jak to zatrzymać. Linia, która wciąż się łamie, znajduje się w pliku AvoiderGame.as i jest plikiemstage.addEventListener(Event.ADDED_TO_STAGE, init); nadal zwraca następujący błąd

TypeError: Error #1009: Cannot access a property or method of a null object reference.
at AvoiderGame()[M:\Users\Andy\Documents\Programming For Fun\Flash\Tutorial - Avoider Game\Classes\AvoiderGame.as:29]

at States/changeState()[M:\Users\Andy\Documents\Programming For Fun\Flash\Tutorial - Avoider Game\States.as:26]

at mainMenu/brnP_Button()[M:\Users\Andy\Documents\Programming For Fun\Flash\Tutorial - Avoider Game\Classes\mainMenu.as:34]

Obecnie sposób, w jaki zaprogramowałem moją grę, jest taki, że zaczyna się w States.as, który zawiera następujący kod.

package
{
import flash.display.*;
import flash.system.fscommand;

public class States extends MovieClip
{
  public function States()
  {
    changeState(null, "menu");
  }
  public function changeState (currentState, nextState)
  {
    if (currentState != null)
    {
      removeChild(currentState);
    }
    switch(nextState)
    {
      case "menu": var mm:mainMenu = new mainMenu(changeState); 
             addChild(mm);
      break;
      case "game": var g:AvoiderGame = new AvoiderGame(changeState);
             addChild(g);
      break;
      case "exit": fscommand("quit");
      break;
    }
  }

}

}

Stamtąd wejdzie do mainMenu.as, aż użytkownik kliknie play - wewnątrz mainMenu.as znajduje się następujący kod

package
{
import flash.display.*;
import flash.events.*;

public class mainMenu extends MovieClip
{
var theCallBackFunction:Function;

public function mainMenu(callBack)
{
  var Background:gameBackground;
  Background = new gameBackground();
  addChild(Background);

  var btnPlay:mmPlay = new mmPlay();
  btnPlay.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, brnP_Button);
  btnPlay.x = width/2;
  btnPlay.y = height/2 - btnPlay.height/2;
  addChild(btnPlay);

  var btnExit:mmExit = new mmExit();
  btnExit.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, brnE_Button);
  btnExit.x = width/2;
  btnExit.y = height/2 - btnExit.height/2;
  btnExit.y += btnExit.height + 4;
  addChild(btnExit);

  theCallBackFunction = callBack;
}
public function brnP_Button(e:MouseEvent)
{
  theCallBackFunction(this, "game");
  return;
}

public function brnE_Button(e:MouseEvent)
{
  theCallBackFunction(this, "exit");
  return;
}

}
}

Teraz to się nie udaje - przechodzi do AvoiderGame.as, a następnie wraca do mnie z błędem, którego nie wiem jak naprawić - Czy ktoś może mi doradzić, jak to naprawić?

package
{
import flash.display.MovieClip;
import flash.utils.Timer;
import flash.events.Event;
import flash.events.TimerEvent;
import com.freeactionscript.CollisionTest;
import flash.display.Stage;

public class AvoiderGame extends MovieClip
{
  var theCallBackFunction:Function;

  public static var enemyArray:Array;
  public var enemy:Enemy
  public var Background:gameBackground;

  public var avatar:Avatar;
  public var gameTimer:Timer;

  private var _collisionTest:CollisionTest;
  private var numStars:int = 80;

  private var fireTimer:Timer; //causes delay between fires
  private var canFire:Boolean = true; //can you fire a laser

  public function AvoiderGame(callBack)
  {
    stage.addEventListener(Event.ADDED_TO_STAGE, init);
    theCallBackFunction = callBack;
  }

  private function init(e:Event):void
  {
    Background = new gameBackground();
    addChild(Background);

    enemyArray = new Array();
    var enemy = new Enemy(Math.round(1 + (500 - 1) * Math.random()), - 2, stage);
    enemyArray.push(enemy);
    addChild(enemy);

    avatar = new Avatar(stage);
    addChild(avatar);

    avatar.x = stage.stageWidth / 2;
    avatar.y = stage.stageHeight / 2;

    for (var i:int = 0; i < numStars; i++)
    {
      stage.addChildAt(new Star(stage), 1);
    }

    _collisionTest = new CollisionTest();

    gameTimer = new Timer(25);
    gameTimer.addEventListener(TimerEvent.TIMER, onTick);
    gameTimer.start();

    fireTimer = new Timer(300, 1);
    fireTimer.addEventListener(TimerEvent.TIMER, fireTimerHandler, false, 0, true);
    fireTimer.start();
  }

  public function onTick(timerEvent:TimerEvent):void 
  {
    if (Math.random() < 0.1)
    {
      trace('array length: ', AvoiderGame.enemyArray.length);
      enemy = new Enemy(Math.round(1 + (500 - 1) * Math.random()), - 28, stage);
      enemyArray.push(enemy);
      addChild(enemy);
    }

    avatar.UpdateAvatar(canFire);
    if (canFire == true)
    {
      canFire = false;
      fireTimer.start();
    }
    avatar.StayOnScreen();

    for each (var enemy:Enemy in enemyArray)
    {
      enemy.moveDown();
      enemy.StayOnScreen();
      if (_collisionTest.complex(enemy, avatar)) 
      {
        gameTimer.stop();
      }
    }
  }
  private function fireTimerHandler(e:TimerEvent) : void
  {
    //timer ran, we can fire again.
    canFire = true;
  }
}
}

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion