granice geom_map w ggplot2

Próbuję utworzyć mapę choropleth przy użyciu geom_map w ggplot2. Chcę pokazać różne regiony w kolorze czarnym lub innym, aby rozróżnić obszary o podobnym kolorze na gradiencie. Korzystając z następującego kodu, próbowałem ustawić kolor, aby obrysować obszary. Kod tworzy mapę, ale bez granic. Kiedy przenoszę polecenie koloru do estetyki, powstaje oczekiwana „różowa” granica z legendą. Jakieś pomysły, dlaczego ustawienie koloru nie spowoduje granic, ale mapowanie będzie? Widziałem podobną dyskusję na ggplot2 Google Group.

<code>ggplot(subset(df, as.character(variable) == "value"), aes(map_id = id)) +
  geom_map(aes(fill = pct), colour = "black", map = ggmap) +
  expand_limits(x = ggmap$long, y = ggmap$lat) +
  scale_fill_gradient(low = "antiquewhite", high = "darkred") +
  opts(title = "Title", panel.background = theme_rect(fill = "grey90"))
</code>

Dzięki

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion