Java: poczekaj na proces exec, aż zakończy działanie

Używam programu java w systemie Windows, który zbiera dziennik ze zdarzeń systemu Windows. Tworzony jest plik .csv, na którym mają być wykonywane pewne operacje.

Polecenia są wykonywane i przesyłane strumieniowo. Jak mogę sprawić, że program Java będzie czekał na zakończenie procesu?

Oto fragment kodu, którego używam:

Runtime commandPrompt = Runtime.getRuntime();
try {           
    Process powershell = commandPrompt.exec("powershell -Command \"get-winevent -FilterHashTable @{ logname = 'Microsoft-Windows-PrintService/Operational';StartTime = '"+givenDate+" 12:00:01 AM'; EndTime = '"+beforeDay+" 23:59:59 ';  ID = 307 ;} | ConvertTo-csv| Out-file "+ file +"\"");
//I have tried waitFor() here but that does not seem to work, required command is executed but is still blocked
} catch (IOException e) { }
// Remaining code should get executed only after above is completed.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion