Żądanie zostało przerwane: nie można utworzyć bezpiecznego kanału SSL / TLS [duplikat]

Możliwy duplikat:
Żądanie zostało przerwane: nie można utworzyć bezpiecznego kanału SSL / TLS

Próbuję wysłać żądanie http z certyfikatem po stronie klienta. Plik, w tym przypadku a.p12 plik. Jednak gdy dotrze do liniiresponseStream = httpRequest.GetRequestStream(); rzuca wyjątek WebException:System.Net.WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.

Debuguję to na IIS7.5 (w systemie Windows 7), gdzie tożsamość puli aplikacji to „LocalSystem”.

Jak rozwiązać ten problem?

    System.IO.Stream responseStream = null;
    string errorString = string.Empty;
    ;
    string postData = string.Empty;
    HttpWebRequest httpRequest = null;
    System.Text.Encoding Encoding = new System.Text.UTF8Encoding();
    try
    {
      XmlDocument orderXml = new XmlDocument();
      orderXml.Load(@"c:\xmlfile.xml");
      postData = orderXml.InnerXml;

      byte[] byte1 = Encoding.GetBytes(postData);

      httpRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("https://testurl.com/SOAP_v1_0/");
      httpRequest.Method = "POST";
      httpRequest.Timeout = 9000;
      httpRequest.KeepAlive = false;
      httpRequest.ContentType = "text/xml; charset=" + "utf-8";
      httpRequest.ContentLength = byte1.Length;

      X509Certificate2 certificate = new X509Certificate2(@"c:\file.p12", "password", X509KeyStorageFlags.Exportable);
      X509Store store = new X509Store(StoreName.My, StoreLocation.LocalMachine);

      try
      {
        store.Open(OpenFlags.ReadWrite);

        if (!store.Certificates.Contains(certificate))
        {
          store.Add(certificate);
        }

        int indexOfCertificate = store.Certificates.IndexOf(certificate);
        certificate = store.Certificates[indexOfCertificate];
      }

      finally
      {
        store.Close();
      }

      httpRequest.ClientCertificates.Add(certificate);

      responseStream = httpRequest.GetRequestStream();

      responseStream.Write(byte1, 0, byte1.Length);
    }
    catch (WebException webExcp)
    {
      errorString += "Error message: " + webExcp.Message;

      // Get the WebException status code.
      WebExceptionStatus status = webExcp.Status;

      if (status == WebExceptionStatus.ProtocolError)
      {
        // Get HttpWebResponse so that you can check the HTTP status code.
        HttpWebResponse httpResponse = (HttpWebResponse)webExcp.Response;
        errorString += "; The server returned protocol error " + httpResponse.StatusCode + " - " + httpResponse.StatusCode;
        httpResponse.Close();
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      errorString += "Error message: " + e.Message;
    }
    finally
    {
      if (responseStream != null)
      {
        responseStream.Close();
      }
    }
  }

Podczas pracy z dziennikiem śledzenia są to wiersze określające błąd:

System.Net Information: 0 : [4968] SecureChannel#2399524 - Certificate is of type X509Certificate2 and contains the private key.

System.Net Information: 0 : [4968] AcquireCredentialsHandle(package = Microsoft Unified Security Protocol Provider, intent = Outbound, scc   = System.Net.SecureCredential)

System.Net Error: 0 : [4968] AcquireCredentialsHandle() failed with error 0X8009030D.

System.Net Information: 0 : [4968] AcquireCredentialsHandle(package = Microsoft Unified Security Protocol Provider, intent = Outbound, scc   = System.Net.SecureCredential)

System.Net Error: 0 : [4968] AcquireCredentialsHandle() failed with error 0X8009030D.
System.Net.Sockets Verbose: 0 : [4968] Socket#59311937::Dispose()

System.Net Error: 0 : [4968] Exception in the HttpWebRequest#50160154:: - The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.

System.Net Error: 0 : [4968] Exception in the HttpWebRequest#50160154::EndGetRequestStream - The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion