AVSpeechSynthesizer wypowiedź do pliku audio

Używam AVSpeechSynthesizer w mojej aplikacji i szukam zapisania tekstu mówionego do pliku audio lub zestawu AVAsset. Przejrzałem dokumenty Apple i nic nie widziałem, ale pomyślałem, że napiszę pytanie, żeby się upewnić. Poniżej znajduje się mój obecny kod.

AVSpeechUtterance * utterance = [AVSpeechUtterance speechUtteranceWithString:textView.text];
float rate = [speedSlider value]/1.5;
utterance.rate =  rate;
[speechSynthesizer speakUtterance:utterance];

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion