Skrypt wsadowy - Iteruj przez argumenty

Mam skrypt wsadowy z wieloma argumentami. Czytam ich całkowitą liczbę, a następnie uruchamiam pętlę for taką jak ta:

@echo off
setlocal enabledelayedexpansion

set argCount=0
for %%x in (%*) do set /A argCount+=1
echo Number of processed arguments: %argCount%

set /a counter=0
for /l %%x in (1, 1, %argCount%) do (
set /a counter=!counter!+1 )

Chcę teraz użyć mojej bieżącej zmiennej (x lubcounter), aby uzyskać dostęp do argumentów wejściowych. Mam na myśli coś takiego:

REM Access to %1 
echo %(!counter!)

W idealnym świecie ta linia powinna wypisać mój pierwszy argument wiersza poleceń, ale oczywiście tak nie jest. Wiem, że robię coś złego z% operator, ale czy i tak mogę uzyskać dostęp do moich argumentów?

// edytuj: Aby wyjaśnić - problem polega na tym%(!counter!) dostarcza mi wartość zmiennejcounter. Znaczenie dlacounter=2 to daje mi2 a nie treść%2.

questionAnswers(6)

yourAnswerToTheQuestion