Brakujące pakiety w błyszczącym serwerze

Próbuję utworzyć aplikację internetową za pomocą błyszczącego. Wymaga ode mnie załadowania pakietu zainstalowanego na moim komputerze. Na przykład:

## Contents ui.R:
library(shiny)
library(plyr)

shinyUI(pageWithSidebar(

 headerPanel("Hello Shiny!"),

 sidebarPanel(
  sliderInput("obs", 
        "Number of observations:", 
        min = 0, 
        max = 1000, 
        value = 500)
 ),

 mainPanel(
  plotOutput("distPlot")
 )
))

## Contents server.R:
library(shiny)
library(plyr)

shinyServer(function(input, output) {

 output$distPlot <- renderPlot({

  # generate an rnorm distribution and plot it
  dist <- rnorm(input$obs)
  hist(dist)
 })
})

Działa to dobrze, jeśli uruchomię go lokalnie (za pomocąrunApp) ale kiedy próbuję uruchomić go za pośrednictwem mojego serwera (tego samego komputera), pojawia się błąd, żeplyr pakiet (lub jakikolwiek inny pakiet, który próbuję użyć w ten sposób) nie jest zainstalowany. Jak mogę użyć dodatkowych pakietów w błyszczącym serwerze?

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion