Zaktualizuj wykres / wykres ze stałym odstępem czasu

Mam fabułę w Shiny UI. Jeśli zmienię dowolny parametr wejściowy, a wykres reaktywności zmieni się. Ale zastanówmy się nad następującą sytuacją: - Spisek w Shiny UI knuje, powiedzmy, śróddzienny ruch cen akcji. A do tego możesz przesłać zapytanie do źródła danych na żywo. Teraz Jeśli utworzę przycisk odświeżania, a następnie, jeśli upłynie czas, klikam przycisk odświeżania. Wykres zostanie zaktualizowany wraz z nadejściem nowych danych w miarę upływu czasu do tego źródła danych na żywo. Teraz moje pytanie brzmi: nie chcę klikać przycisku odświeżania. Ale chcę uruchomić pętlę z zegarem, aby sprawdzał przez ustalony przedział czasu i jak tylko pojawią się nowe dane, wykres zostanie automatycznie zaktualizowany. Coś w rodzaju wykresów Google Finance, które są stale aktualizowane.

Problem można więc uprościć w następujący sposób: - Rozważmy ten przykład z samego Shiny: - ui.R

library(shiny)  

shinyUI(pageWithSidebar(  

 headerPanel("Hello Shiny!"),

 sidebarPanel(
  sliderInput("obs", 
        "Number of observations:", 
        min = 1,
        max = 1000, 
        value = 500)
 ),

 mainPanel(
  plotOutput("distPlot")
 )
))

i server.R

library(shiny)

shinyServer(function(input, output) {

 output$distPlot <- renderPlot({

  # generate an rnorm distribution and plot it
  dist <- rnorm(input$obs)
  hist(dist)
 })

})

Teraz chcę wygenerować inną losową próbkę z rozkładu normalnego bez żadnej aktywności wejściowej. Więc w zasadzie chcę zadzwonić

dist <- rnorm(input$obs)
hist(dist)

ponownie bez zmiany sliderInput. Pomóż mi dowiedzieć się, jak to zrobić.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion