Montaż, drukowanie numeru ascii

Mam problem z moim kodem zespołu. Chcę wydrukować numer zapisany w rejestrze cx, ale gdy próbowałem go wydrukować, drukował znak ascii zamiast liczby ascii, więc postanowiłem napisać procedurę konwertowania ascii char na wartość ascii. Problem polega na tym, że gdy próbuję wywołać tę procedurę, program zawiesza się i muszę zrestartować dosbox. Czy ktoś wie, co jest nie tak z tym kodem? Dzięki.

P4   PROC        
      MOV AX,CX      ;CX = VALUE THAT I WANT TO CONVERT
      MOV BX,10      
  ASC2:
      DIV BX       ;DIV AX/10
      ADD DX,48      ;ADD 48 TO REMAINDER TO GET ASCII CHARACTER OF NUMBER 
      PUSH AX       ;SAVE AX
      MOV AH,2      ;PRINT REMAINDER STORED IN DX
      INT 21H       ;INTERRUP
      POP AX       ;POP AX BACK
      CMP AX,0      
      JZ EXTT       ;IF AX=0, END OF THE PROCEDURE
      JMP ASC2      ;ELSE REPEAT
  EXTT:
      RET
  P4   ENDP

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion