parse bibtex z flex + bison: ponownie

Od kilku tygodni próbuję napisać parser dla bibtex (http://www.bibtex.org/Format/) plik używając flex i bison.

$ cat raw.l
%{
#include "raw.tab.h" 
%}
value [\"\{][a-zA-Z0-9 .\t\{\} \"\\]*[\"\}]
%%
[a-zA-Z]*        return(KEY);
\"             return(QUOTE);
\{             return(OBRACE);
\}             return(EBRACE);
;              return(SEMICOLON);
[ \t]+         /* ignore whitespace */;
{value}   {
  yylval.sval = malloc(strlen(yytext));
  strncpy(yylval.sval, yytext, strlen(yytext));
  return(VALUE);
}

$ cat raw.y
%{
#include <stdio.h>
%}

//Symbols.
%union
{
 char *sval;
};
%token <sval> VALUE
%token KEY
%token OBRACE
%token EBRACE
%token QUOTE
%token SEMICOLON 

%start Entry
%%

Entry:
   '@'KEY OBRACE VALUE ',' 
   KeyVal
   EBRACE
   ;

KeyVal:
   /* empty */
   | KeyVal '=' VALUE ','
   | KeyVal '=' VALUE 
   ;
%%

int yyerror(char *s) {
 printf("yyerror : %s\n",s);
}

int main(void) {
 yyparse();

}

%% Przykładowy bibteks to:

@Book{a1,
  author = "a {\"m}ook, Rudra Banerjee",
  Title="ASR",
  Publisher="oxf",
  Year="2010",
  Add="UK",
  Edition="1",
}
@Article{a2,
  Author="Rudra Banerjee",
  Title="Fe{\"Ni}Mo",
  Publisher={P{\"R}B},
  Issue="12",
  Page="36690",
  Year="2011",
  Add="UK",
  Edition="1",
}

Kiedy próbuję go przeanalizować, podając błąd składniowy. z GDB pokazuje, że oczekuje się deklaracji pól w KEY (prawdopodobnie),

Reading symbols from /home/rudra/Programs/lex/Parsing/a.out...done.
(gdb) Undefined command: "". Try "help".
(gdb) Undefined command: "Author". Try "help".
(gdb) Undefined command: "Editor". Try "help".
(gdb) Undefined command: "Title". Try "help".
.....

Będę wdzięczny, jeśli ktoś mi pomoże w tej sprawie.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion