Jak rozwiązać ostrzeżenie Bison „… nie ma zadeklarowanego typu”

Uruchamianie żubra w tym pliku:

<code>%{
  #include <iostream>
  int yylex();
  void yyerror(const char*);
%}


%union
{
  char  name[100];
  int   val;
}

%token NUM ID
%right '='
%left '+' '-'
%left '*'

%%

exp :  NUM   {$$.val = $1.val;}
  | ID    {$$.val = vars[$1.name];}
  | exp '+' exp  {$$.val = $1.val + $3.val;}
  | ID '=' exp  {$$.val = vars[$1.name] = $3.val;}
;

%%
</code>

Prowadzi do ostrzeżeń:

ostrzeżenie: $ z „exp” nie ma zadeklarowanego typu.

Co to znaczy i jak je rozwiązać?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion