czy plik .vbs może być skryptem zaplanowanym?

Napisałem skrypt .vbs, który obecnie jest uruchamiany ręcznie przez użytkowników. Jak ustawić ten skrypt w harmonogramie zadań (uruchamiany automatycznie o ustalonej porze każdego dnia) w systemie Windows XP i Windows 7 przy pierwszym uruchomieniu ręcznie?

EDYTOWAĆ

  Option Explicit

  Dim oShell : Set oShell = WScript.CreateObject ("WScript.Shell")
  Dim FSO : set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
  Dim StartTime,Elapsed 

  'msgBox(oShell.CurrentDirectory)
  'MsgBox(FSO.GetFile(Wscript.ScriptFullName).ParentFolder )
  oShell.CurrentDirectory = FSO.GetFile(Wscript.ScriptFullName).ParentFolder

  StartTime = Timer

  oShell.run "ParentChildLinkFinal.vbs", 1, True
  oShell.run "Parent_Child_Merge_final.vbs", 1, True
  oShell.run "CycleTime.vbs", 1, True
  oShell.run "Baddata.vbs", 1, True
  oShell.run "Matrixrefresh.vbs", 1, True

  Elapsed = Timer - StartTime

  MsgBox("Total time taken to finish this task:" & Elapsed & "in Seconds")

Dzięki,

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion