Jak odczytać dane binarne przez terminal szeregowy w programie C?

Czytałem następujące linki i inne źródła, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.

Dane binarne przez terminal szeregowy

Dane ulegają uszkodzeniu podczas transmisji przez port szeregowy

Komunikuję się z moim wbudowanym urządzeniem przez port szeregowy. Domyślnie osadzony Linux używa tego portu jako terminala. Ale chcę przenieść także dane binarne (pakiety usług) przez port. Mój plik / etc / inittab ma połączenie „getty”:console :: respawn: / sbin / getty 115200 ttyS0

Mam także plik / etc / passwd z łańcuchem, w którym użytkownik „admin” uruchamia aplikację „cli” po zalogowaniu:admin: 8Mt / Jtxcyg8AY: 1000: 0: admin: / tmp: / tmp / cli

Moje domyślne ustawienia ttyS0 przed uruchomieniem programu to:

~ # stty -a
speed 115200 baud;stty: standard input
 line = 0;
intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = ^J;
eol2 = <undef>; swtch = <undef>; start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R;
werase = ^W; lnext = ^V; flush = ^O; min = 1; time = 0;
-parenb -parodd cs8 hupcl -cstopb cread -clocal -crtscts
-ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr icrnl ixon ixoff
-iuclc -ixany -imaxbel -iutf8
opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
isig icanon -iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt
-echoctl echoke
~ #

W moim programie cli wykonuję następujące czynności:

main ()
{
  ...
  system("stty erase ^H);
  system("stty -F /dev/ttyS0 -icrnl -ixon -ixoff -opost -isig -icanon -echo");  // enter in non-canonical (raw) mode

  // What function do I need to use here to retrieve binary data (also symbols that > 0x7F) from /dev/ttyS0?

  system("stty -F /dev/ttyS0 icrnl ixon ixoff opost isig icanon echo");  // go back to canonical mode

  ...

  exit(0);
}

Próbowałem funkcji read () (z niepodpisanym buforem char), aby uzyskać dane binarne, ale nie udało mi się uzyskać poprawnych danych. Również wstępnie otwieram / dev / ttyS0 ponownie, aby uzyskać plik_descriptor i użyć funkcji read ().

Mój program wysyła 3 bajty: 0xAA, 0x02, 0xFE. Ale w syslog zawsze widzę, że urządzenie odbiera niepoprawne symbole: 0x98, 0xE6, 0x18.

W czym problem? Jak uzyskać poprawne dane binarne?

Cały kod, który obecnie testuję.

#include "cli.h"
#include "glb_vars.h"

/******************************************
 *** Definitions
 ******************************************/
#define APPLICATION_NAME  "cli"
#define SERIALPORT_IS_CONSOLE

/******************************************
 *** Constants
 ******************************************/
const char dev_name[] = DEV_NAME;
const char lineminstr[] = "\t--------------------------------------------------------\n";

/******************************************
 *** Internal Function Declarations
 ******************************************/
CLI_RETVAL cliInit(void);
CLI_RETVAL cliClose(void);
void cliWorkLoop(Term_callback_t **term);

/******************************************
 *** External Function Declarations
 ******************************************/
extern void Vectors_init(Term_callback_t **vec);
extern char** Menu_completion(const char * text, int start, int end);


/****************************************************************************/
int file_descr, max_fd;
struct termios tty, orig_tty;
fd_set work_set;

/****************************************************************************/
/*!
 * \brief Init cli
 *
 * \return success or failure
 * \retval CLI_SUCCESS, CLI_FAILURE
 *
 * \ingroup CLI
 */
/****************************************************************************/
CLI_RETVAL cliInit(void)
{
  long spd;

  signal(SIGINT, SIG_IGN);
  signal(SIGHUP, SIG_IGN);
  signal(SIGTERM, SIG_IGN);
  signal(SIGABRT, SIG_IGN);
  signal(SIGQUIT, SIG_IGN);
  signal(SIGILL, SIG_IGN);

// system("stty -F /dev/ttyS0 -icrnl -ixon -ixoff -opost -isig -icanon -echo");  // enter in non-canonical mode
// system("stty -a");
// sleep(1);

#ifdef SERIALPORT_IS_CONSOLE
  file_descr = STDIN_FILENO;
  SYS_LOG_DEBUG("SERIALPORT IS CONSOLE");
#else
  SYS_LOG_DEBUG("SERIALPORT IS NOT CONSOLE");
  file_descr = open("/dev/ttyS0", O_RDWR | O_ASYNC | O_NDELAY);
  if (file_descr == -1) {
    // Could not open the port
    perror("unable to open /dev/ttyS0");
    exit(1);
  }
#endif

  if(tcgetattr(file_descr, &tty) < 0)
  {
    perror("unable to get tty attributes");
    exit(1);
  }
  // backup tty, make it raw and apply changes
  orig_tty = tty;

  spd = B115200;
  cfsetospeed(&tty, (speed_t)spd);
  cfsetispeed(&tty, (speed_t)spd);

  cfmakeraw(&tty);

  tty.c_cc[VMIN] = 1;
  tty.c_cc[VTIME] = 10;

  tty.c_cflag &= ~CSTOPB;
  tty.c_cflag &= ~CRTSCTS;  /* no HW flow control? */
  tty.c_cflag |= CLOCAL | CREAD;
  tcsetattr(file_descr, TCSANOW, &tty);

// // update local mode flags
// tty.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG);
////  // renew control mode flags
////  tty.c_cflag &= ~(CBAUD | CSIZE | CSTOPB | PARENB | PARODD);
////  tty.c_cflag |= (BAUD | DATABITS | STOPBITS | PARITYON | PARITY);
// // select 'raw' output mode
// tty.c_oflag &= ~OPOST;
// // disable mapping for input mode
// tty.c_iflag &= ~(INLCR | ICRNL);
//
//
// if(tcsetattr(file_descr, TCSAFLUSH, &tty) < 0)
// {
//   perror("unable to set tty attributes");
//   exit(1);
// }
//
  // Setup fd_set
  FD_ZERO(&work_set);
  FD_SET(file_descr, &work_set);
  max_fd = file_descr + 1;

  /* Readline lib init */
  // Define application name for readline library
  rl_readline_name = APPLICATION_NAME;
  // Update Pointer to alternative function to create matches.
  rl_attempted_completion_function = Menu_completion;
  // Start readline with reading /etc/inputrc file
  using_history();
  stifle_history(CLI_MAX_HISTORY_SIZE);


  // Some other initialization code
  // ...
  // ...

  return CLI_SUCCESS;
}

/****************************************************************************/
/*!
 * \brief Close cli
 *
 * \return success or failure
 * \retval CLI_SUCCESS, CLI_FAILURE
 *
 * \ingroup CLI
 */
/****************************************************************************/
CLI_RETVAL cliClose(void)
{

// system("stty -F /dev/ttyS0 icrnl ixon ixoff opost isig icanon echo");  // enter in canonical mode

  tcsetattr(file_descr, TCSANOW, &orig_tty);
// if(tcsetattr(file_descr, TCSAFLUSH, &orig_tty) < 0)
// {
//   perror("unable to set orig_tty attributes");
//   exit(1);
// }
  close(file_descr);

  return CLI_SUCCESS;
}


/****************************************************************************/
/*!
 * \brief Main cli processing loop
 *
 * \no return
 *
 * \ingroup CLI
 */
/****************************************************************************/
void cliWorkLoop(Term_callback_t **term)
{
  Term_callback_t *cur_term;
  int8 *commandString;
  uint8 ret = CLI_REFRESH, no_prompt;

  char prompt_str[20];

  while (1) {

    cur_term = *term;
    global_cmd_compl_pointer = cur_term->cmd_list;

    commandString = NULL;
    sprintf(prompt_str, "%s:~> ", dev_name);

    if(ret == CLI_REFRESH) {
      CLEAR_SCR();
      if(cur_term->out != NULL) {
        cur_term->out(term, commandString, &ret);
        no_prompt = ret;
      }
      CURSOR_DOWN();
    }

    int n;
    struct timeval timeout;
    uint8 tmpBuf[32];

    while (1)
    {
      // Setup Timeout
      timeout.tv_sec = 60;
      timeout.tv_usec = 0;
      // Wait for new connections
      n = select(max_fd, &work_set, NULL, NULL, &timeout);
      if (n < 0)
      {
        perror("select #2 failed");
        break;
      }
      if (n > 0)
      {
        /* У нас есть ввод */
        if (FD_ISSET(file_descr, &work_set))
        {
          if (read(file_descr, tmpBuf, 10) < 0) {
            perror("cannot read");
            exit(1);
          }
          else
          {
            SYS_LOG_DEBUG("READ first 4 chars: 0x%X,0x%X,0x%X,0x%X", tmpBuf[0], tmpBuf[1], tmpBuf[2], tmpBuf[3]);
          }
        }
        break;
      }
    }
//
//
//   n = read(file_descr, tmpBuf, 5);
//   if (n > 0) {
//     unsigned char  *p = tmpBuf;
//
//     while (n-- > 0)
//       printf(" 0x%x", *p++);
//     printf("\r\n");
//   } else {
//     printf("failed to read: %d\r\n", n);
//   }
//
//
    exit(0);
  }

  CLEAR_SCR();
  return;
}


/****************************************************************************/
/*!
 * \brief Main cli function
 *
 * \param[in]   argc - argument number.
 * \param[in,out] argv - argument values entered by user.
 *
 * \return success or failure
 * \retval EXIT_SUCCESS, EXIT_FAILURE
 *
 *
 * \ingroup CLI
 */
/****************************************************************************/
int main(int argc, char *argv[])
{
  Term_callback_t *term;
  char logname[16];
  FILE *fp;


  /* Set mask for file operation */
  umask(0);

  system("stty erase ^H");
  openlog("cli", LOG_CONS, LOG_USER);

  /* Write cli start log */
  syslog(LOG_NOTICE, "Console startup. Software version: %s", VERSION);
  /* Find login name */
  strcpy(logname, "noname");
  if ((fp = popen( "whoami", "r" )) == NULL)
  {
    SYS_LOG_ERR("Can't open process for \"whoami\" command.");
  } else
  {
    fgets(logname, 16, fp);
    pclose(fp);
  }
  SYS_LOG_INFO("Console is entered by \"%s\".", logname); //getenv("USER")

  /* Console initialization */
  if (cliInit() != CLI_SUCCESS) {
    SYS_LOG_CRIT("CLI init failed");
    return EXIT_FAILURE;
  }

  Vectors_init(&term);

  /* Console work loop */
  cliWorkLoop(&term);
  cliClose();

  /* Exiting from cli */
  SYS_LOG_INFO("\"%s\" exited from console.", logname);

  return EXIT_SUCCESS;
}

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion