Kompilacja krzyżowa libogg na iOS

Próbowałem kompilować libogg dla armv6, armv6 i i386 przy użyciu zestawu iOS 5.1 SDK w Mountain Lion. Libogg używa autoconf i mam podobne problemy z kilkoma innymi bibliotekami. Znalazłem zgrabny mały skrypt do kompilacji krzyżowejtutaj. Musiałem to trochę zaktualizować, aby znaleźć lokalizację SDK.

GLOBAL_OUTDIR="`pwd`/dependencies"
mkdir -p $GLOBAL_OUTDIR/include $GLOBAL_OUTDIR/lib
OUTDIR="./outdir"
OGG_LIB="`pwd`/libogg-1.3.0"

IOS_BASE_SDK="5.1"
IOS_DEPLOY_TGT="3.2"

setenv_all()
{
# Add internal libs
export CFLAGS="$CFLAGS -I$GLOBAL_OUTDIR/include -L$GLOBAL_OUTDIR/lib"

export CXX="$DEVROOT/usr/bin/llvm-g++-4.2"
  export CC="$DEVROOT/usr/bin/llvm-gcc-4.2"

export LD=$DEVROOT/usr/bin/ld
export AR=$DEVROOT/usr/bin/ar
export AS=$DEVROOT/usr/bin/as
export NM=$DEVROOT/usr/bin/nm
export RANLIB=$DEVROOT/usr/bin/ranlib
export LDFLAGS="-L$SDKROOT/usr/lib/"

export CPPFLAGS=$CFLAGS
export CXXFLAGS=$CFLAGS
}

setenv_arm6()
{
unset DEVROOT SDKROOT CFLAGS CC LD CPP CXX AR AS NM CXXCPP RANLIB LDFLAGS CPPFLAGS CXXFLAGS

export DEVROOT=/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/iPhoneOS.platform/Developer
export SDKROOT=$DEVROOT/SDKs/iPhoneOS$IOS_BASE_SDK.sdk

export CFLAGS="-arch armv6 -pipe -no-cpp-precomp -isysroot $SDKROOT -miphoneos-version-min=$IOS_DEPLOY_TGT -I$SDKROOT/usr/include/"

setenv_all
}

setenv_arm7()
{
unset DEVROOT SDKROOT CFLAGS CC LD CPP CXX AR AS NM CXXCPP RANLIB LDFLAGS CPPFLAGS CXXFLAGS

export DEVROOT=/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/iPhoneOS.platform/Developer
export SDKROOT=$DEVROOT/SDKs/iPhoneOS$IOS_BASE_SDK.sdk

export CFLAGS="-arch armv7 -pipe -no-cpp-precomp -isysroot $SDKROOT -miphoneos-version-min=$IOS_DEPLOY_TGT -I$SDKROOT/usr/include/"

setenv_all
}

setenv_i386()
{
unset DEVROOT SDKROOT CFLAGS CC LD CPP CXX AR AS NM CXXCPP RANLIB LDFLAGS CPPFLAGS CXXFLAGS

export DEVROOT=/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/iPhoneSimulator.platform/Developer
export SDKROOT=$DEVROOT/SDKs/iPhoneSimulator$IOS_BASE_SDK.sdk

export CFLAGS="-arch i386 -pipe -no-cpp-precomp -isysroot $SDKROOT -miphoneos-version-min=$IOS_DEPLOY_TGT"

setenv_all
}

create_outdir_lipo()
{
for lib_i386 in `find $LOCAL_OUTDIR/i386 -name "lib*\.a"`; do
  lib_arm6=`echo $lib_i386 | sed "s/i386/arm6/g"`
  lib_arm7=`echo $lib_i386 | sed "s/i386/arm7/g"`
  lib=`echo $lib_i386 | sed "s/i386\///g"`
  lipo -arch armv6 $lib_arm6 -arch armv7 $lib_arm7 -arch i386 $lib_i386 -create -output $lib
done
}

merge_libfiles()
{
DIR=$1
LIBNAME=$2

cd $DIR
for i in `find . -name "lib*.a"`; do
  $AR -x $i
done
$AR -r $LIBNAME *.o
rm -rf *.o __*
cd -
}

A potem zbudować bibliotekę ogg.

## libogg
cd $OGG_LIB
rm -rf $OUTPUT_DIR
mkdir -p $OUTDIR/arm6 $OUTDIR/arm7 $OUTDIR/i386

## Build for armv6
make clean 2> /dev/null
make distclean 2> /dev/null
setenv_arm6
./configure --host=arm-apple-darwin6 --enable-shared=no
make
cp /src/.libs/libogg.a $OUTDIR/arm6

## Build for armv7

make clean 2> /dev/null
make distclean 2> /dev/null
setenv_arm7
./configure --host=arm-apple-darwin7 --enable-shared=no
make
cp src/.libs/libogg.a $OUTDIR/arm7

## Build for iPhone simulator
make clean 2> /dev/null
setenv_i386
./configure
make -j4
cp src/.libs/libogg.a $OUTDIR/i386

## Stich it altogether in a fat .a file. 
create_outdir_lipo

W każdym razie, podczas budowania armv6 i armv7, configure odnajduje OK kompilatora i sdk, a etap kompilacji kończy się bez żadnych problemów. Ale oboje nie łączą się. Kompilacja armv7 wyrzuca błąd.

ld: in section __TEXT,__text reloc 1: unknown relocation type 9 for architecture armv7 collect2: ld returned 1 exit status

A kiedy testuję binarny wynik z lipo:

$ lipo -info libogg.a
lipo: archive with no architecture specification: libogg.a (can't determine architecture for it)

Co dziwne, i386 wydaje się doskonale kompilować (wypróbowałem go w symulatorze i wszystko w porządku).

Wszelkie sugestie dotyczące tego, co mogę zrobić, aby spróbować to naprawić, lub przynajmniej, gdzie powinienem zacząć szukać. Przepraszam za ogromne zrzuty kodu i dzięki.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion