Czy AES / CBC naprawdę wymaga parametru IV?

Piszę prostą aplikację do szyfrowania mojej wiadomości za pomocą AES / CBC (tryb). W moim rozumieniu tryb CBC wymaga parametru IV, ale nie wiem, dlaczego mój kod działa bez użycia parametru IV. Ktoś może wyjaśnić dlaczego? Dzięki.

Zaszyfrowana wiadomość została wydrukowana: T9KdWxVZ5xStaisXn6llfg == bez wyjątku.

public class TestAES {

public static void main(String[] args) {

  try {
    byte[] salt = new byte[8];
    new SecureRandom().nextBytes(salt);

    SecretKeyFactory keyFactory = SecretKeyFactory.getInstance("PBKDF2WithHmacSHA1");
    KeySpec keySpec = new PBEKeySpec("myPassword".toCharArray(), salt, 100, 128);

    SecretKey tmp = keyFactory.generateSecret(keySpec);
    SecretKeySpec key = new SecretKeySpec(tmp.getEncoded(), "AES");

    Cipher enCipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");
    enCipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key);

    // enCipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key, new IvParameterSpec(iv));

    byte[] cipherBytes = enCipher.doFinal("myMessage".getBytes());
    String cipherMsg = BaseEncoding.base64().encode(cipherBytes);

    System.out.println("Encrypted message: " + cipherMsg);

  } catch (Exception ex) {
    ex.printStackTrace();
  }

}
}

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion