Ustaw nagłówek CSRF Ring-Anti-Forgery

Próbuję zaimplementowaćRing-Anti-Forgery biblioteka poprzez ustawienie tokena X-CSRF w nagłówku.

Ponieważ używam statycznych plików html, znalazłem wbudowany pomocnik czatu, który ustawia token w formularzu, aby był bezużyteczny.

To jest mój pierwszy krok w używaniu Clojure do tworzenia stron internetowych, więc zgaduję, że całkowicie brakuje mi tego, co powinno być oczywiste dla kogoś z doświadczeniem.

Instrukcje ze stanu README:

Oprogramowanie pośrednie szuka również tokenu w polach nagłówka X-CSRF-Token i X-XSRF-Token. To zachowanie można dodatkowo dostosować za pomocą opcji: read-token:

(defn get-custom-token [request]
 (get-in request [:headers "x-forgery-token"]))

(def app
 (-> handler
   (wrap-anti-forgery {:read-token get-custom-token})
   (wrap-session)))

Dodałem powyższehandler.clj bez powodzenia.

project.clj

(defproject hooktale "0.0.1"
 :description "Hooktale iOS App Website"
 :url "http://www.hooktale.com"
 :repositories {"sonartype releases" "https://oss.sonatype.org/content/repositories/releases/"}
 :source-paths ["src/clj" "src/cljs"]
 :dependencies [[org.clojure/clojure "1.5.1"]
         [org.clojure/clojurescript "0.0-2080"]
         [org.clojure/java.jdbc "0.3.0-beta2"]
         [compojure "1.1.6"]
         [com.mchange/c3p0 "0.9.5-pre5"]
         [org.postgresql/postgresql "9.3-1100-jdbc4"]
         [ring-anti-forgery "0.3.0"]]
 :plugins [[lein-ring "0.8.8"]
      [lein-cljsbuild "1.0.1-SNAPSHOT"]]
 :ring {:handler hooktale.handler/app}
 :profiles {:dev {:plugins [[javax.servlet/servlet-api "2.5"]
               [ring-mock "0.1.5"]]
          :cljsbuild {:builds [{:source-paths ["src/cljs"]
                     :compiler {:optimizations :advanced
                          :pretty-print false
                          :output-to "resources/public/js/trout.js"}}]}}})

handler.clj

(ns hooktale.handler
 (:require [compojure.core :refer [defroutes GET POST]]
      [compojure.handler :refer [site]]
      [compojure.route :refer [resources not-found]]
      [clojure.java.io :refer [resource]]
      [ring.middleware.anti-forgery :refer :all]
      [ring.middleware.session :refer [wrap-session]]
      [hooktale.controllers.prospect :refer [create-prospect]]))

(defn get-custom-token [request]
 (get-in request [:headers "x-forgery-token"]))

(defroutes app-routes
 (GET "/" [] (resource "public/index.html"))
 (POST "/" [email] (create-prospect email))
 (resources "/")
 (not-found "Not Found"))

(def app
 (->
  (site app-routes)
  (wrap-anti-forgery {:read-token get-custom-token})
  (wrap-session)))

Wysłanie żądania na stronę zwraca następujące informacje:

curl -I localhost:3000

HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 06 Dec 2013 16:30:45 GMT
Set-Cookie: ring-session=0b2a477f-9352-4fd8-a3c3-a6b6f8d9e063;Path=/
Content-Length: 0
Server: Jetty(7.6.8.v20121106)

curl -X POST -d '{:email "[email protected]"}' localhost:3000

<h1>Invalid anti-forgery token</h1>

Funkcja w ring.middleware.anti-perforery, która, jak myślałem, pozwoli mi ustawić token w nagłówku bez konieczności ustawiania ukrytej wartości tokena w polu formularza.

(defn- default-request-token [request]
 (or (-> request form-params (get "__anti-forgery-token"))
   (-> request :headers (get "x-csrf-token"))
   (-> request :headers (get "x-xsrf-token"))))

Jeśli czytam go poprawnie, sprawdzi, czy w formularzu znajduje się token, a jeśli nie, sprawdzi token x-csrf, a następnie token x-xsrf w nagłówku.

Wydaje mi się, że mam trudności z ustawieniem wartości x-csrf-token lub x-xsrf-token w nagłówku.

Odpowiedzi zwijane

Wyświetl zestaw plików cookie według sesji pierścienia:

curl -I localhost:3000

HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 06 Dec 2013 19:52:22 GMT
Set-Cookie: ring-session=b02dd6f8-74b8-4ce0-a1d6-07251dadb9aa;Path=/
Content-Length: 0
Server: Jetty(7.6.8.v20121106)

Ustawianie tokena X-CSRF:

curl -v --header "X-CSRF-Token: b02dd6f8-74b8-4ce0-a1d6-07251dadb9aa;Path=/" -X POST -d '{:email "[email protected]"}' localhost:3000

* Adding handle: conn: 0x7fd3ab004000
* Adding handle: send: 0
* Adding handle: recv: 0
* Curl_addHandleToPipeline: length: 1
* - Conn 0 (0x7fd3ab004000) send_pipe: 1, recv_pipe: 0
* About to connect() to localhost port 3000 (#0)
*  Trying ::1...
* Connected to localhost (::1) port 3000 (#0)
> POST / HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.30.0
> Host: localhost:3000
> Accept: */*
> X-CSRF-Token: b02dd6f8-74b8-4ce0-a1d6-07251dadb9aa;Path=/
> Content-Length: 27
> Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
>
* upload completely sent off: 27 out of 27 bytes
< HTTP/1.1 403 Forbidden
< Date: Fri, 06 Dec 2013 19:54:52 GMT
< Content-Type: text/html;charset=ISO-8859-1
< Content-Length: 35
* Server Jetty(7.6.8.v20121106) is not blacklisted
< Server: Jetty(7.6.8.v20121106)
<
* Connection #0 to host localhost left intact
<h1>Invalid anti-forgery token</h1>

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion