Zapis do istniejącego pliku Excel przy użyciu c #

Próbuję otworzyć (lub utworzyć nowy plik xls) Excel i zapisać w nim pewne wartości. Chociaż poniższy program działa dobrze, jeśli po prostu utworzę nowy plik xls, napotykam problem w linii

**mWorkBook = oXL.Workbooks.Open (path, 0, false, 5, "", "", false, Microsoft.Office.Interop.Excel.XlPlatform.xlWindows, "", true, false, 0, true, false, false);**

Oto błąd: nie można uzyskać dostępu do „LOG.xls”. Plik może być uszkodzony, znajduje się na serwerze, który nie odpowiada, lub tylko do odczytu. Nie jest tylko do odczytu, nie jest uszkodzony (ponieważ czasami plik jest tworzony w czasie wykonywania). Jaki jest problem?

private static Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook mWorkBook;
  private static Microsoft.Office.Interop.Excel.Sheets mWorkSheets;
  private static Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet mWSheet1;
  private static Microsoft.Office.Interop.Excel.Application oXL;

  private void btnSignIn_Click ( object sender, EventArgs e )
  {

    string path = "D:\\LOG.xls";
    if(!File.Exists(path))
    {
      File.Create (path);
    }


    oXL = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application ();
    oXL.Visible = true;
    oXL.DisplayAlerts = false;
    //error on this line
    mWorkBook = oXL.Workbooks.Open (path, 0, false, 5, "", "", false, Microsoft.Office.Interop.Excel.XlPlatform.xlWindows, "", true, false, 0, true, false, false);

    //Get all the sheets in the workbook
    mWorkSheets = mWorkBook.Worksheets;

    //Get the allready exists sheet
    mWSheet1 = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)mWorkSheets.get_Item ("Sheet1");

    Microsoft.Office.Interop.Excel.Range range = mWSheet1.UsedRange;

    int colCount = range.Columns.Count;
    int rowCount = range.Rows.Count;

    for ( int index = 1; index < 15; index++ )
    {
      mWSheet1.Cells [rowCount + index, 1] = rowCount + index;
      mWSheet1.Cells [rowCount + index, 2] = "New Item" + index;
    }

    mWorkBook.SaveAs (path, Microsoft.Office.Interop.Excel.XlFileFormat.xlWorkbookNormal,
    Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value, Microsoft.Office.Interop.Excel.XlSaveAsAccessMode.xlExclusive,
    Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value,
    Missing.Value, Missing.Value);

    mWorkBook.Close (Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value);
    mWSheet1 = null;

    mWorkBook = null;

    oXL.Quit ();
    GC.WaitForPendingFinalizers ();
    GC.Collect ();
    GC.WaitForPendingFinalizers ();
    GC.Collect ();
  }

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion