uzyskać inne wartości z markera

Utknąłem z tym problemem i mam nadzieję, że ktoś może doprowadzić mnie do rozwiązania, spędziłem na nim 3 dni, aż do teraz ..

Problem

Mam 2 zajęcia, aktywnośćA jest listview wypełnionym z listy JSON. CzynnośćB to Google maps v2 oparte na tej samej liście json, ale na Mapie nie na liście.

na aktywnośćA lista jestonItemclicklistener a gdy klikam, pokazuje inną aktywność i działa dobrze. nie ma problemu tutaj. wszystko działa tak, jak powinno.

o aktywnościB jest fragment mapy i wypełniony jest również wartościami z listy JSON. Więc na mapie jest 10 + znaczników. Więc kiedy klikam znacznik, otrzymuję nazwę i adres, a także działa poprawnie.

To, czego chcę

Kiedy klikam element na liście, zabiera mnie do aktywnościC. i są pewne teksty, które pokazują, w które dni firma jest otwarta. ten krok jest wykonywany, działa dobrze i wszystko tak jak przypuszczano.

Kiedy klikam na Mapę, są znaczniki, więc mamonInfoWindowClick(). W porządku, ale jak mogę uzyskać więcej wartości zonInfoWindowClick()?

Chodzi mi o to, że mogę uzyskać (getSnippet i getTitle ze znacznika). Ale mam inne wartości na liście, takie jak imię, dni, id. to co dostaję to tylko gadżet i getTitle przez znacznik.

Bardzo utknąłem z tym problemem. Naprawdę chcę zrobić to samo na liście. Kiedy naciskam na liście, otrzymuję wszystkie wartości, ale gdy jestem na Mapach, mogę uzyskać tylko okno znacznika z tytułem i fragmentem. Przepraszam, jeśli nie potrafię wyjaśnić dobrze, proszę zapytać mnie, czy jest więcej kodu, który chcesz zobaczyć.

        for (HashMap<String, String> hashMap : contactList) {
      map.addMarker(new MarkerOptions()
       .position(new LatLng(Double.valueOf(hashMap.get(TAG_LAT)) , Double.valueOf(hashMap.get(TAG_LNG))))
       .title(hashMap.get(TAG_ADDRESS))
       .snippet(hashMap.get(TAG_NAME)) );
@Override
public void onInfoWindowClick(Marker marker) {

  marker.getTitle();
  marker.getSnippet(); 
}

AKTUALIZOWANY KOD

  public class MapBased extends AbstractMapActivity implements OnNavigationListener,OnInfoWindowClickListener
{
  private static final String TAG_Location = "location_id";
  private static final String TAG_Company = "company_id";
  private static final String TAG_PLACE = "place";
  private static final String TAG_POSTAL = "postal";
  private static final String TAG_CITY = "city";
  private static final String TAG_MONDAY = "monday";
  private static final String TAG_TUESDAY = "tuesday";
  private static final String TAG_WEDNESDAY = "wednesday";
  private static final String TAG_THURSDAY = "thursday";
  private static final String TAG_FRIDAY = "friday";
  private static final String TAG_SATURDAY = "saturday";
  private static final String TAG_SUNDAY = "sunday";
  private static final String TAG_TYPE = "type";
  private static final String TAG_NOCAR = "nocar";

  private static final String TAG_NAME = "name";
  private static final String TAG_LAT = "lat";
  private static final String TAG_LNG = "lng";
  private static final String TAG_ADDRESS = "address";
  private static final String TAG = "Debug of Project"; // 

   private String a;
private String b;

private double my_lat;
private double my_lng;

private static final String STATE_NAV="nav";
private static final int[] MAP_TYPE_NAMES= { R.string.normal, R.string.hybrid, R.string.satellite, R.string.terrain };
private static final int[] MAP_TYPES= { GoogleMap.MAP_TYPE_NORMAL, GoogleMap.MAP_TYPE_HYBRID, GoogleMap.MAP_TYPE_SATELLITE,
                GoogleMap.MAP_TYPE_TERRAIN };
private GoogleMap map=null;

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  SQLiteDatabase db = openOrCreateDatabase("mydb.db", Context.MODE_PRIVATE, null);
  db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS gps_kordinater (ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, Latitude REAL, Longitude REAL);");

  String query = "SELECT Latitude,Longitude FROM gps_kordinater WHERE Id = (SELECT MAX(Id) FROM gps_kordinater)";
  Cursor cursor = db.rawQuery(query, null);
  if(cursor != null)
  {
  cursor.moveToFirst();
   a = cursor.getString(0);

   b = cursor.getString(1);
  }


  String url = "http://example.com";

  my_lat = Double.valueOf(a); 
  my_lng = Double.valueOf(b);


  db.close();

  // now enabled if disabled = ingen support for jb aka 4.0
   if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT > 9) {
     StrictMode.ThreadPolicy policy = new StrictMode.ThreadPolicy.Builder().permitAll().build();
     StrictMode.setThreadPolicy(policy);
   }

  ArrayList<HashMap<String, String>> contactList = new ArrayList<HashMap<String, String>>();
  JSONParser jParser = new JSONParser();
  JSONArray json = jParser.getJSONFromUrl(url);
  try {
      for(int i = 0; i < json.length(); i++){
        JSONObject c = json.getJSONObject(i);

        String lat = c.getString(TAG_LAT);
        String lng = c.getString(TAG_LNG);
        String name = c.getString(TAG_NAME);
        String adresse = c.getString(TAG_ADDRESS);

        String location_id = c.getString(TAG_Location);
        String company_id = c.getString(TAG_Company);
        String place = c.getString(TAG_PLACE) ; 
        String postal = c.getString(TAG_POSTAL);
        String city = c.getString(TAG_CITY);
        String monday = c.getString(TAG_MONDAY);
        if(c.getString(TAG_MONDAY).isEmpty())
          {
            monday="Lukket";
          }
        else
          {
            monday=c.getString(TAG_MONDAY);
          }

        String tuesday = c.getString(TAG_TUESDAY);
        if(c.getString(TAG_TUESDAY).isEmpty())
          {
            tuesday="Lukket";
          }
        else
          {
            tuesday=c.getString(TAG_TUESDAY);
          }

        String wednesday = c.getString(TAG_WEDNESDAY); 
        if(c.getString(TAG_WEDNESDAY).isEmpty())
          {
            wednesday="Lukket";
          }
        else
          {
            wednesday=c.getString(TAG_WEDNESDAY);
          }

        String thursday = c.getString(TAG_THURSDAY);
        if(c.getString(TAG_THURSDAY).isEmpty())
          {
            thursday="Lukket";
          }
        else
          {
            thursday=c.getString(TAG_THURSDAY);
          }

        String friday = c.getString(TAG_FRIDAY);
        if(c.getString(TAG_FRIDAY).isEmpty())
          {
            friday="Lukket";
          }
        else
          {
            friday=c.getString(TAG_FRIDAY);
          }

        String saturday = c.getString(TAG_SATURDAY);
        if(c.getString(TAG_SATURDAY).isEmpty())
          {
            saturday="Lukket";
          }
        else
          {
            saturday=c.getString(TAG_SATURDAY);
          }  

        String sunday=c.getString(TAG_SUNDAY);
        if(c.getString(TAG_SUNDAY).isEmpty())
          {
            sunday="Lukket";
          }
        else
          {
            sunday=c.getString(TAG_SUNDAY);
          }        String nocar = c.getString(TAG_NOCAR);
        String type = c.getString(TAG_TYPE);


      // creating new HashMap
      HashMap<String, String> map2 = new HashMap<String, String>();

      // adding each child node to HashMap key => value

      map2.put(TAG_LAT, lat);
      map2.put(TAG_LNG, lng);

      map2.put(TAG_NAME, name);
      map2.put(TAG_ADDRESS, adresse);
      map2.put(TAG_Location, location_id);
      map2.put(TAG_Company, company_id);
      map2.put(TAG_PLACE, place);
      map2.put(TAG_POSTAL, postal);
      map2.put(TAG_CITY, city);
      map2.put(TAG_MONDAY, monday);
      map2.put(TAG_TUESDAY, tuesday);
      map2.put(TAG_WEDNESDAY, wednesday);
      map2.put(TAG_THURSDAY, thursday);
      map2.put(TAG_FRIDAY, friday);
      map2.put(TAG_SATURDAY, saturday);
      map2.put(TAG_SUNDAY, sunday);
      map2.put(TAG_TYPE, type);
      map2.put(TAG_NOCAR, nocar);

      // adding HashList to ArrayList
      contactList.add(map2);

       Log.d(TAG, "Hashmap 1: " + map2); 

       Log.d(TAG, "Hashmap 2: " + map2.values()); 
       Log.d(TAG, "array 4: " + contactList); 

      }


      Log.d(TAG, "array 5: " + contactList); 

  } catch (JSONException e) {
    e.printStackTrace();
    Log.e("JSON Parser", "Error parsing data " + e.toString());

  }

  if (readyToGo()) {
    setContentView(R.layout.map_based);

    SupportMapFragment mapFrag=
        (SupportMapFragment)getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map2);
    initListNav();

    map=mapFrag.getMap();

    CameraUpdate center= CameraUpdateFactory.newLatLng(new LatLng(my_lat , my_lng));

    CameraUpdate zoom=CameraUpdateFactory.zoomTo(10);
    map.moveCamera(center);
    map.animateCamera(zoom);

    for (HashMap<String, String> hashMap : contactList) {
      map.addMarker(new MarkerOptions()
       .position(new LatLng(Double.valueOf(hashMap.get(TAG_LAT)) , Double.valueOf(hashMap.get(TAG_LNG))))
       .title(hashMap.get(TAG_ADDRESS))
       .snippet(hashMap.get(TAG_NAME))

       );
    }

    map.setInfoWindowAdapter(new PopupMapBasedAdapter(getLayoutInflater()));
    map.setOnInfoWindowClickListener(this);

  }

   Button btn_web = (Button) findViewById(R.id.footer_list_btn);
    btn_web.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
        public void onClick(View view) {
        //myVib.vibrate(50);
        finish();
        }
      });
}

@Override
public boolean onNavigationItemSelected(int itemPosition, long itemId) {
  map.setMapType(MAP_TYPES[itemPosition]);
  return(true);
}

@Override
public void onSaveInstanceState(Bundle savedInstanceState) {
  super.onSaveInstanceState(savedInstanceState);
  savedInstanceState.putInt(STATE_NAV,getSupportActionBar().getSelectedNavigationIndex());
}

@Override
public void onInfoWindowClick(Marker marker) {

  marker.getTitle();
  marker.getSnippet(); 
}

  @Override
  public void onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState) {
  super.onRestoreInstanceState(savedInstanceState); 
  getSupportActionBar().setSelectedNavigationItem(savedInstanceState.getInt(STATE_NAV));
  }

  private void initListNav() {
ArrayList<String> items=new ArrayList<String>();
ArrayAdapter<String> nav=null;
ActionBar bar=getSupportActionBar();

  for (int type : MAP_TYPE_NAMES) {
    items.add(getString(type));
  }
  if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.ICE_CREAM_SANDWICH) {
    nav=
        new ArrayAdapter<String>(
            bar.getThemedContext(),
            android.R.layout.simple_spinner_item,
            items);
        }
  else {
    nav=
      new ArrayAdapter<String>( 
          this,
          android.R.layout.simple_spinner_item,
          items);
        }

  nav.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
  bar.setNavigationMode(ActionBar.NAVIGATION_MODE_LIST);
  bar.setListNavigationCallbacks(nav, this); 
}


  }

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion