Typy danych tekstowych, tekstowych i obrazkowych> nie mogą być porównywane ani sortowane, z wyjątkiem używania operatora IS NULL lub LIKE>

e-mail należy do rezerwacji stolika i jest zdefiniowany jako typ „Tekst” na naszym serwerze Microsoft SQL

SELECT email, 
 COUNT(email) AS NumOccurrences
FROM Booking
GROUP BY email
HAVING ( COUNT(email) > 1 )

po uruchomieniu powyższego zapytania (próbując znaleźć duplikaty e-maili w rezerwacji) dostałem komunikat o błędzie w ten sposób:

Typy danych tekstowych, ntekstowych i obrazkowych nie mogą być porównywane ani sortowane, z wyjątkiem używania operatora IS NULL lub LIKE.

Używam Microsoft Sql

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion