Konwertowanie znaku na datę

W ramce data mam datownik w postaci:

head(x$time)
[1] "Thu Oct 11 22:18:02 2012" "Thu Oct 11 22:50:15 2012" "Thu Oct 11 22:54:17 2012"
[4] "Thu Oct 11 22:43:13 2012" "Thu Oct 11 22:41:18 2012" "Thu Oct 11 22:15:19 2012"

Za każdym razem, gdy próbuję go przekonwertowaćas.Date, lubridatelubogród zoologiczny dostajęNAs lub błędy.

W jaki sposób przekonwertować ten czas na czytelną formę?

Próbowałem:

 Time<-strptime(x$time,format="&m/%d/%Y %H:$M")
  x$minute<-parse_date_time(x$time)
  x$minute<-mdy(x$time)
  x$minute<-as.Date(x$time,"%m/%d/%Y %H:%M:%S")
  x$minute<-as.time(x$time)
  x$minute<-as.POSIXct(x$time,format="%H:%M")
  x$minute<-minute(x$time)

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion