Jak utworzyć zadanie Quartz.NET wymagające wstrzykiwania za pomocą autofac

Próbuję uruchomić Quartz.net (2.1.2) do pracy z kontenerem IoC (autofac), ponieważ mam usługi, których muszę używać w zaplanowanych zadaniach. Znalazłem podobne posty na ten temat, ale nie mogę znaleźć takiego z konkretnym przykładem rejestracji dla autofac.

Następujący post dotyczy tego samego problemu:

Jak zaplanować zadanie za pomocą Quartz.net 2.0?

Jednak część, w którą wierzę, że mi brakuje, to odpowiedź „I nie zapomnij zarejestrować pracy w kontenerze IoC”. Nie jestem pewien, jak to zrobić dokładnie, ponieważ wszystko, co do tej pory próbowałem, nie zadziałało.

W poniższym przykładzie uruchomi się „HelloJob”, ale za każdym razem, gdy próbuję wstrzyknąć releaseService do „ReleaseJob”, odmawia on uruchomienia.

Aktualizacja: Oznaczyłem kod w sekcji DependencyRegistration.cs, w której, jak sądzę, jest problem.

Aktualizacja 2: Niektóre pokrewne linki, które są związane z tym, co muszę zrobić i mogą pomóc (przeszedłem już przez nie wszystkie, ale wciąż nie mogę się dowiedzieć, jak to działa z autofac):

JAK używać Quartz.NET w PRO? - http://blog.goyello.com/2009/09/21/how-to-use-quartz-net-in-pro-way/

Autofac i Quartz.NET - http://blog.humann.info/post/2013/01/30/Autofac-and-QuartzNET.aspx

Wtrysk konstruktora za pomocą Quartz.NET i Simple Injector - Wtrysk konstruktora za pomocą Quartz.NET i Simple Injector

ASP.Net MVC 3, Ninject i Quartz.Net - jak to zrobić? - ASP.Net MVC 3, Ninject i Quartz.Net - jak to zrobić?

Oto odpowiedni kod:

Global.asax

  protected void Application_Start()
  {
    AreaRegistration.RegisterAllAreas();

    RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters);
    RegisterRoutes(RouteTable.Routes);

    var dependencyRegistration = new DependencyRegistration();
    dependencyRegistration.Register();

    ModelValidatorProviders.Providers.Clear();
    ModelValidatorProviders.Providers.Add(new FluentValidationModelValidatorProvider(new ValidatorFactory()));

    DataAnnotationsModelValidatorProvider.AddImplicitRequiredAttributeForValueTypes = false;
  }

DependencyRegistration.cs

public class DependencyRegistration
{
  public void Register()
  {
    var builder = new ContainerBuilder();

    builder.RegisterControllers(Assembly.GetExecutingAssembly());
    builder.RegisterAssemblyModules(Assembly.GetExecutingAssembly());

    // Validation
    builder.RegisterType<ValidatorFactory>()
      .As<IValidatorFactory>()
      .InstancePerHttpRequest();

    AssemblyScanner findValidatorsInAssembly = AssemblyScanner.FindValidatorsInAssembly(Assembly.GetExecutingAssembly());
    foreach (AssemblyScanner.AssemblyScanResult item in findValidatorsInAssembly)
    {
      builder.RegisterType(item.ValidatorType)
        .As(item.InterfaceType)
        .InstancePerHttpRequest();
    }

    // Schedule
    builder.Register(x => new StdSchedulerFactory().GetScheduler()).As<IScheduler>();

    // Schedule jobs
    builder.RegisterAssemblyTypes(Assembly.GetExecutingAssembly()).Where(x => typeof(IJob).IsAssignableFrom(x));

    var container = builder.Build();
    DependencyResolver.SetResolver(new AutofacDependencyResolver(container));

    //Schedule
    IScheduler sched = container.Resolve<IScheduler>();
    sched.JobFactory = new AutofacJobFactory(container);
    sched.Start();

    IJobDetail job = JobBuilder.Create<ReleaseJob>()
        .WithIdentity("1Job")
        .Build();

    ITrigger trigger = TriggerBuilder.Create()
      .WithIdentity("1JobTrigger")
      .WithSimpleSchedule(x => x
        .RepeatForever()
        .WithIntervalInSeconds(5)
      )
      .StartNow()
      .Build();

    sched.ScheduleJob(job, trigger);

    job = JobBuilder.Create<HelloJob>()
        .WithIdentity("2Job")
        .Build();

    trigger = TriggerBuilder.Create()
      .WithIdentity("2JobTrigger")
      .WithSimpleSchedule(x => x
        .RepeatForever()
        .WithIntervalInSeconds(5)
      )
      .StartNow()
      .Build();

    sched.ScheduleJob(job, trigger);
  }
}

JobFactory.cs

public class AutofacJobFactory : IJobFactory
{
  private readonly IContainer _container;

  public AutofacJobFactory(IContainer container)
  {
    _container = container;
  }

  public IJob NewJob(TriggerFiredBundle bundle, IScheduler scheduler)
  {
    return (IJob)_container.Resolve(bundle.JobDetail.JobType);
  }

  public void ReturnJob(IJob job)
  {
  }
}

ReleaseJob.cs

public class ReleaseJob : IJob
{
  private readonly IReleaseService _releaseService;

  public ReleaseJob(IReleaseService releaseService)
  {
    this._releaseService = releaseService;
  }

  public void Execute(IJobExecutionContext context)
  {
    Debug.WriteLine("Release running at " + DateTime.Now.ToString());
  }
}

public class HelloJob : IJob
{
  public void Execute(IJobExecutionContext context)
  {
    Debug.WriteLine("Hello job at " + DateTime.Now.ToString());
  }
}

ReleaseServiceModel.cs

public class ReleaseServiceModule : Module
{
  protected override void Load(ContainerBuilder builder)
  {
    builder.RegisterType<ReleaseService>()
      .As<IReleaseService>()
      .InstancePerLifetimeScope();
  }
}

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion