Tabela sortowania jest nieprawidłowa, gdy przycisk sortowania zostanie naciśnięty więcej niż raz?

Mam tutaj problem. Tworzę program, aby dodawać dane do tabeli i sortować je po naciśnięciu przycisku. gdy raz nacisnę przycisk sortowania, nie jest źle. ale kiedy nacisnę ponownie, jest źle. więc dlaczego? proszę pomóż mi. to jest kod.

Klasa Nama

public class Nama {
  private String nama;
  private int index;

  public Nama(String n,int i){
    nama=n;index=i;
  }
  void setData(String n,int i){
    nama=n;index=i;
  }
  String nama(){
    return nama;
  }
  int ind(){
    return index;
  }


  public String toString(){
    return(String.format("%s %d", nama,index));
  }


}

Klasa MergeSort

  import java.util.*;
  public class MergeSortS{


    public void merge_sort(int low,int high,Nama [] a){
      int mid;
      if(low<high) {
          mid=(low+high)/2;
          merge_sort(low,mid,a);
          merge_sort(mid+1,high, a);
          merge(low,mid,high,a);
      }
    }
    public void merge(int low,int mid,int high,Nama [] a){
      int h,i,j,k;
      Nama b[]=new Nama[50];
      h=low;
      i=low;
      j=mid+1;

      while((h<=mid)&&(j<=high)){
        if(a[h].nama().compareToIgnoreCase(a[j].nama())<0){
          b[i]=a[h];
          h++;
        }

        else{
          b[i]=a[j];
          j++;
        }

        i++;
      }
      if(h>mid){
        for(k=j;k<=high;k++){
          b[i]=a[k];
          i++;
        }
      }
      else{
        for(k=h;k<=mid;k++){
          b[i]=a[k];
          i++;
        }
      }
      for(k=low;k<=high;k++) a[k]=b[k];
    }
    public MergeSortS() {
    }

  }

Klasa panelu

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */


import java.awt.Dimension;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.util.Vector;
import javax.swing.*;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Kareem
 */
public class Panel extends JPanel implements ActionListener{
  JTable table;
  JTextField tf1,tf2,tf3,tf4;
  JButton b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7;
  Vector rows,columns,temp;
  DefaultTableModel tabModel;
  String[]data = new String[3];
  String [] column = {"Nama", "Nim", "IP"};
  Nama[] n,nim,ip;
  MergeSortS mS;
  int c=0,index=0;

  public Panel(){
    this.setBounds(0,0,1280, 800);
    this.setLayout(null);
    inaTf();
    inaTab();
    inaBut();

    n= new Nama[50];
    nim= new Nama[50];
    ip= new Nama[50];
    mS= new MergeSortS();
    this.setVisible(true);
  }

  public void inaTab(){
            rows=new Vector();
        columns= new Vector();
        temp= new Vector();


        addColumns(column);

      tabModel=new DefaultTableModel();
      tabModel.setDataVector(rows,columns);

      table = new JTable(tabModel);
      table.setPreferredScrollableViewportSize(new 
        Dimension(500, 70));
      table.setFillsViewportHeight(true);
      table.setBounds(100,100,200,200);
      JScrollPane scroll = new JScrollPane(table);
      scroll.setBounds(50,50,400,400);
      add(scroll);

  }
  public void inaBut(){
    b1=new JButton("add Row");
    b1.setBounds(50,600,90,25);
    add(b1);
    b1.addActionListener(this);

    b2=new JButton("Delete Row");
    b2.setBounds(170,600,90,25);
    add(b2);
    b2.addActionListener(this);

    b3=new JButton("SortName");
    b3.setBounds(290,600,120,25);
    add(b3);
    b3.addActionListener(this);
    b5=new JButton("SortNim");
    b5.setBounds(290,650,120,25);
    add(b5);
    b5.addActionListener(this);
    b6=new JButton("SortIP");
    b6.setBounds(290,700,120,25);
    add(b6);
    b6.addActionListener(this);

    b4=new JButton("RESET");
    b4.setBounds(170,650,90,25);
    add(b4);
    b4.addActionListener(this);
  }

  public void inaTf(){
    tf1=new JTextField();
    tf1.setBounds(640,50,90,25);
    add(tf1);

    JLabel l1= new JLabel("Nama \t: ");
    l1.setBounds(530,50,90,25);
    add(l1);

    tf2=new JTextField();
    tf2.setBounds(640,80,90,25);
    add(tf2);

    JLabel l2= new JLabel("Nim   : ");
    l2.setBounds(530,80,90,25);
    add(l2);

    tf3=new JTextField();
    tf3.setBounds(640,110,90,25);
    add(tf3);

    JLabel l3= new JLabel("IPK   : ");
    l3.setBounds(530,110,90,25);
    add(l3);

    tf4=new JTextField();
    tf4.setBounds(640,140,90,25);
    add(tf4);

    JLabel l4= new JLabel("Hapus Baris ke ");
    l4.setBounds(530,140,120,25);
    add(l4);
  }

    public void addRow() 
    {
        Vector r;
        r = createBlankElement();
        rows.addElement(r);

        table.addNotify();
    }
    public void addRow(String [] data) 
    {    
        Vector r=new Vector();
        r = isi(data);
        rows.addElement(r);

        table.addNotify();
    }

    public Vector createBlankElement() 
    {
        Vector t = new Vector();
        t.addElement((String) " ");
        t.addElement((String) " ");
        t.addElement((String) " ");

        return t;
    }
    public Vector isi(String[] data) {
        Vector t = new Vector();

          for(int j=0;j<3;j++){
            t.addElement((String) data[j]);
          }


        return t;
    }
    public void addColumns(String[] colName) {
        for(int i=0;i<colName.length;i++)
        columns.addElement((String) colName[i]);
    }
    void deleteRow(int index) {
       if(index!=-1) { 
        rows.removeElementAt(index);
        table.addNotify();
        }


    }  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    try{
    if(e.getSource()==b1){
      data[0]=tf1.getText()+" "+index;
      n[index]=new Nama(data[0],index);
      data[1]=tf2.getText();
      nim[index]=new Nama(data[1],index);
      data[2]=tf3.getText()+rows.size();
      ip[index]=new Nama (data[2],index);
      c=c+1;
      index=index+1;
      addRow(data);
    }
    if(e.getSource()==b2){
      int i;
      i=Integer.parseInt(tf4.getText());

      deleteRow(i);

//      for(;i<rows.size();i++){
//        n[i]=n[i+1];
//      }

    }
    if(e.getSource()==b3){

     mS.merge_sort(0, rows.size()-1, n);
     temp.setSize(rows.size());
     for(int i=0;i<index;i++){
        temp.set(i, rows.get(n[i].ind()));

      }
      for(int i=0;i<index;i++){
        rows.set(i, temp.get(i));
      }
    }

    if(e.getSource()==b4){
      rows.setSize(0);
      temp.setSize(0);
      for(int i=0;i<index;i++)n[i]=null;
      index=0;
    }
    if(e.getSource()==b5){
       mS.merge_sort(0, rows.size()-1, nim);
       temp.setSize(rows.size());
      for(int i=0;i<rows.size();i++){
        temp.set(i, rows.get(nim[i].ind()));

      }

      for(int i=0;i<rows.size();i++){
        rows.set(i, temp.get(i));
      }
    }
    if(e.getSource()==b6){
       mS.merge_sort(0, rows.size()-1, ip);
       temp.setSize(rows.size());
      for(int i=0;i<rows.size();i++){
        temp.add(i, rows.get(ip[i].ind()));

      }

      for(int i=0;i<rows.size();i++){
        rows.set(i, temp.get(i));
      }
    }
      repaint();


    }
    catch (Throwable t){
     JOptionPane.showMessageDialog(null, "AAAAAA");  
    }

  }

}

Klasa klatek

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

import javax.sound.sampled.AudioInputStream;
import javax.sound.sampled.AudioSystem;
import javax.sound.sampled.Clip;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Kareem
 */
public class Frame extends JFrame {

  public Frame(){
    super("Penghitung Gaji");
    this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    this.setLayout(null);
    this.setSize(1280, 800);
    this.getContentPane().add(new Panel());
    this.setVisible(true);

  }

  public static void main(String[] args) {
    Frame frame = new Frame();
  }
}

Dzięki. I przepraszam za mój zły angielski.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion