pthreads: pthread_cond_signal () z sekcji krytycznej

Mam następujący fragment kodu w wątku A, który blokuje używaniepthread_cond_wait()

pthread_mutex_lock(&my_lock);     
if ( false == testCondition )        
    pthread_cond_wait(&my_wait,&my_lock); 
pthread_mutex_unlock(&my_lock);

Mam następujący fragment kodu w wątku B, który sygnalizuje wątek A

pthread_mutex_lock(&my_lock);  
testCondition = true;
pthread_cond_signal(&my_wait);
pthread_mutex_unlock(&my_lock);

Czy pod warunkiem, że nie ma innych wątków, czy miałoby to znaczenie, jeślipthread_cond_signal(&my_wait) jest usuwany z bloku sekcji krytycznej, jak pokazano poniżej?

pthread_mutex_lock(&my_lock);  
testCondition = true;
pthread_mutex_unlock(&my_lock);
pthread_cond_signal(&my_wait);

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion