Odtwarzaj dźwięk systemowy podczas nagrywania wideo / audio

Próbuję odtworzyć dźwięk „beep” wymagany przez Apple, kiedy zaczynam nagrywać wideo. Znalazłem przez SO i inne źródła, że ​​nie możesz odtwarzać dźwięku, gdy masz wejście audio bez konfiguracji.

Oto moja próba metody konfiguracji:

private void SetupAudio()
  {
    beepSound = AssetBank.GetSystemSoundWav("video_record", "video_beep");
    AudioSession.Initialize();
    AudioSession.Interrupted += delegate
    {
      Console.WriteLine("Interrupted handler");
    };

    AudioSession.Category = AudioSessionCategory.PlayAndRecord;
    AudioSession.OverrideCategoryMixWithOthers = true;

    NSError err;
    AVAudioSession.SharedInstance().SetActive(true, out err);
  }

A oto mój kod, na którym ustawiam sesję nagraniową:

public void SetupVideoCaptureSession(AVCaptureDevicePosition position)
  {

    // Setup devices
    foreach (var device in AVCaptureDevice.Devices)
    {
      if (device.HasMediaType(AVMediaType.Video))
      {
        if (device.Position == AVCaptureDevicePosition.Front)
        {
          frontCam = device;
        } else if (device.Position == AVCaptureDevicePosition.Back)
        {
          backCam = device;
        }
      }
    }

    // Create capture session
    captureSession = new AVCaptureSession();
    captureSession.BeginConfiguration();
    captureSession.SessionPreset = AVCaptureSession.Preset640x480;
    // Create capture device

    switch (position)
    {
      case AVCaptureDevicePosition.Back:
        videoDevice = backCam;
        break;

      case AVCaptureDevicePosition.Front:
        videoDevice = frontCam;
        break;
    }

    if (null == videoDevice)
    {
      using (var alert = new UIAlertView { Message = "No camera detected!" })
      {
        alert.AddButton("Okay!");
        alert.Show();
      }
      return;
    }

    audioDevice = AVCaptureDevice.DefaultDeviceWithMediaType(AVMediaType.Audio);

    // Create capture device input
    NSError videoError, audioError;
    videoDeviceInput = new AVCaptureDeviceInput(videoDevice, out videoError);
    audioDeviceInput = new AVCaptureDeviceInput(audioDevice, out audioError);

    captureSession.AddInput(videoDeviceInput);
    captureSession.AddInput(audioDeviceInput);

    // Create capture device output
    videoOutput = new AVCaptureMovieFileOutput();
    videoOutput.MaxRecordedDuration = new CMTime(10, 1);

    captureSession.AddOutput(videoOutput);

    if (null != previewLayer)
      previewLayer.RemoveFromSuperLayer();

    // Create preview layer
    previewLayer = AVCaptureVideoPreviewLayer.FromSession(captureSession);
    previewLayer.Orientation = AVCaptureVideoOrientation.Portrait;
    previewLayer.VideoGravity = "AVLayerVideoGravityResizeAspectFill";
    previewLayer.Frame = new RectangleF(new PointF(), ScreenSize);

    this.ParentScrollView.Layer.InsertSublayer(previewLayer, 0);

    // Start capture session

    SetupAudio();
    captureSession.CommitConfiguration();
    captureSession.StartRunning();
  }

Bez względu na to, co próbuję, nie mogę uzyskać dźwięku po rozpoczęciu sesji przechwytywania. Czy ktoś rozwiązał to w MonoTouch?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion