h: Komenda commandButton nie uruchamia akcji, jeśli forma h: ma enctype = „dane wieloczęściowe / dane formularza”

JSF: 1.2

Serwer: Weblogic

Próbuję zaimplementować przesyłanie wielu plików. Ponieważ potrzebuję wsparcia dla IE7, nie mogę używać pliku wejściowego HTML5. Więc planowałem dodać przycisk, po kliknięciu doda plik wejściowy na stronie.

Przede wszystkim rozpocząłem pracę z ADF Faces. Ale to nie zadziałało. To zachowywało się w nieoczekiwany sposób.

Wypróbowałem także moduł przesyłania plików Tomahawk, ale problem tkwił w tym komponencie, który po dodaniu nowego pliku przesyłanego z zaplecza wcześniej utworzone pola przesyłania plików były puste; nieUploadedFile instancja. Ale to nie spełni moich wymagań. Ponieważ muszę pokazać całą ścieżkę w plikach przesyłających pliki, dopóki nie zostanie kliknięty przycisk końcowego formularza Prześlij.

Potem skorzystałem z pomocy apache commos fileupload.

Próbowałem tego z czystym JSP i apaczuję ładowanie plików i to działało dobrze.

Ale chcę zaimplementować go za pomocą JSF z apache fileupload, a kiedy próbowałem to zrobić, zaczęło to powodować problemy.

Strona jspx jest podana poniżej:

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<jsp:root xmlns:jsp="http://java.sun.com/JSP/Page" version="2.1"
     xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
     xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html">
 <jsp:output omit-xml-declaration="true" doctype-root-element="HTML"
       doctype-system="http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"
       doctype-public="-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"/>
 <jsp:directive.page contentType="text/html;charset=utf-8"/>
 <f:view>
  <html>
   <head>
    <meta http-equiv="Content-Type"
       content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title>home</title>
   </head>
   <body>
    <h:form enctype="multipart/form-data">
      <input type="file" name="file"/>
      <h:commandButton value="Upload" action="#{uploadBean.upload}" />
    </h:form>
   </body>
  </html>
 </f:view>
</jsp:root>

Stworzyłem filtr, ponieważ nie mogę uzyskać właściwego żądania wieloczęściowego zaction zdarzenie.

Plik web.xml to:

<?xml version = '1.0' encoding = 'windows-1252'?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
     version="2.5" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee">
 <context-param>
  <param-name>javax.faces.STATE_SAVING_METHOD</param-name>
  <param-value>server</param-value>
 </context-param>
 <filter>
  <filter-name>UploadFilter</filter-name>
  <filter-class>com.edfx.massupload.filter.UploadFilter</filter-class>
 </filter>
 <filter-mapping>
  <filter-name>UploadFilter</filter-name>
  <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name>
 </filter-mapping>
 <servlet>
  <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name>
  <servlet-class>javax.faces.webapp.FacesServlet</servlet-class>
  <load-on-startup>1</load-on-startup>
 </servlet>
 <servlet-mapping>
  <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name>
  <url-pattern>/faces/*</url-pattern>
 </servlet-mapping>
 <welcome-file-list>
  <welcome-file>/home.jspx</welcome-file>
 </welcome-file-list>
</web-app>

Filtr UploadFilter:

import java.io.IOException;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import javax.servlet.Filter;
import javax.servlet.FilterChain;
import javax.servlet.FilterConfig;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRequest;
import javax.servlet.ServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

import org.apache.commons.fileupload.FileItem;
import org.apache.commons.fileupload.FileUploadException;
import org.apache.commons.fileupload.disk.DiskFileItemFactory;
import org.apache.commons.fileupload.servlet.ServletFileUpload;


public class UploadFilter implements Filter {
  private FilterConfig _filterConfig = null;

  public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException {
    _filterConfig = filterConfig;
  }

  public void destroy() {
    _filterConfig = null;
  }

  public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
    System.out.println("Filter");
    if (!(request instanceof HttpServletRequest)) {
      chain.doFilter(request, response);
      return;
    }

    HttpServletRequest httpRequest = (HttpServletRequest)request;

    boolean isMultipartContent = ServletFileUpload.isMultipartContent(httpRequest);

    if (!isMultipartContent) {
      chain.doFilter(request, response);
      return;
    }

    long maxFileSize = (1024 * 1024 * 1024);
    DiskFileItemFactory factory = new DiskFileItemFactory();
    ServletFileUpload upload = new ServletFileUpload(factory);
    upload.setHeaderEncoding("UTF-8");
    upload.setSizeMax(maxFileSize);
    upload.setFileSizeMax(maxFileSize);

    try {
      List<FileItem> items = upload.parseRequest(httpRequest);
      System.out.println(items.size());
      List<FileItem> files = new ArrayList<FileItem>();      
      for (FileItem item : items) {
        if (!item.isFormField()) {
          files.add(item);
        }
      }

      httpRequest.setAttribute("files", files);
    } catch (FileUploadException ex) {
      ex.printStackTrace();
    }    

    chain.doFilter(request, response);
  }
}

I wreszcie zarządzany komponent bean:

import javax.faces.context.FacesContext;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

public class UploadBean {
  public UploadBean() {
    super();
  }

  public String upload() {
    System.out.println("====JYM");
    HttpServletRequest httpRequest = (HttpServletRequest)FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext().getRequest();
    System.out.println(httpRequest.getAttribute("files"));
    return "";
  }
}

Moim celem jest dynamiczne dodanie pola pliku wejściowego przez JavaScript lub jQuery, który działa dobrze w JSP, chcę to uzyskać w JSF.

Jeśli usunęenctype="multipart/form-data" zh:form następnie wykonywana jest metoda akcji, w przeciwnym razie nie.

Każda sugestia byłaby dla mnie bardzo pomocna.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion