vb.net Jak przekazać ciąg znaków ze spacjami do linii poleceń

Próbuję wywołać zewnętrzny program za pomocą procesu:

  Dim strExe As String = "E:\Projects\Common Files\mktorrent.exe"
  Dim p As New Process
  Dim pinfo As New ProcessStartInfo
  pinfo.UseShellExecute = False
  pinfo.RedirectStandardOutput = True
  pinfo.Arguments = " -a http://blah.com/announce.php -l " & FileSizeMarker & " " & fn
  pinfo.FileName = strExe
  pinfo.WorkingDirectory = fn.Substring(0, fn.LastIndexOf("\"))
  pinfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Normal
  pinfo.CreateNoWindow = True
  p.StartInfo = pinfo
  p.Start()

Problem dotyczy nazwy pliku (zmienna fn powyżej). Jeśli ma spacje, dławienie poleceń - bez spacji, działa dobrze. Próbowałem dodać 1, 2 lub 3 cytaty, jak poniżej:

  fn = Chr(34) & Chr(34) & Chr(34) & fn & Chr(34) & Chr(34) & Chr(34)

i również

  fn = "\") & Chr(34) & fn & "\"& Chr(34)

i wiele innych kombinacji, ale wciąż daje mi błąd. Jakieś przemyślenia na temat tego, jak mogę to uruchomić? TIA

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion