Zmień WPF Datagrid Row Color

Mam datagrid WPF, który jest wypełniony ObserverableCollection.

Teraz chcę pokolorować wiersze w zależności od zawartości wiersza na początku programu i jeśli coś się zmieni w czasie wykonywania.

<code>System.Windows.Controls.DataGrid areaDataGrid = ...;
ObservableCollection<Area> areas;
//adding items to areas collection
areaDataGrid.ItemsSource = areas;

areaDataGrid.Rows  <-- Property not available. how to access rows here?

CollectionView myCollectionView = (CollectionView)CollectionViewSource.GetDefaultView(areaDataGrid.Items);
((INotifyCollectionChanged)myCollectionView).CollectionChanged += new NotifyCollectionChangedEventHandler(areaDataGrid_Changed);
...

void areaDataGrid_Changed(object sender, NotifyCollectionChangedEventArgs e)
{
    //how to access changed row here?
}
</code>

Jak mogę uzyskać dostęp do wierszy przy starcie i czasie wykonywania?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion