Wyjście DIR do tablicy BAT?

Czy istnieje sposób odczytu danych wyjściowych polecenia „dir” do tablicy w pliku BAT? A może najpierw muszę go wysłać do pliku, a potem odczytać plik i usunąć plik?

Celem jest uzyskanie listy folderów w katalogu, dodanie numeru do każdego z nich, a następnie monitowanie użytkownika o wprowadzenie danych numerycznych, aby wybrać folder.

AKTUALIZACJA: mam to!

<code>SETLOCAL EnableDelayedExpansion
SET /A c=1

FOR /F "tokens=*" %%F in ('dir /on /b /a:d /p %svnLOCAL%') DO ( 
    ECHO !c!. %%F
    SET dir_!c!=%%F
    SET /a c=c+1    
)

REM test array
ECHO !dir_4!
ENDLOCAL
</code>

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion