Powiadomienia o dodaniu / usunięciu urządzenia IOKit - strzelają tylko raz?

Próbowałem otrzymywać powiadomienia o dodaniu lub usunięciu określonego urządzenia USB. Przeczytałem dokument „Dostęp do sprzętu z aplikacji” i mam aplikację demonstracyjną „bez kości”, opartą głównie na kodzie podanym w tym dokumencie.

Działa po pierwszym dodaniu lub usunięciu urządzenia, ale później moje wywołania nie są wywoływane. Nie mogę zrozumieć dlaczego? Czy ktoś może znaleźć miejsce, w którym popełnię błąd?

(projekt xcode, jeśli chcesz przetestować)http://monkeyfood.com/testIOKitNOtificaiton.zip

Dzięki.

//
// AppDelegate.m
// testIOKitNotification
//
// Created by Diggory Laycock on 23/07/2012.
// Copyright (c) 2012 MonkeyFood.com. All rights reserved.
//

#import "AppDelegate.h"

@implementation AppDelegate


//     Arduino USB info
#define   matchVendorID      0x2341   
#define   matchProductID     0x0043


#pragma mark -
#pragma mark C Callback functions
#pragma mark -

void usbDeviceAppeared(void *refCon, io_iterator_t iterator){
  NSLog(@"Matching USB device appeared");
}
void usbDeviceDisappeared(void *refCon, io_iterator_t iterator){
  NSLog(@"Matching USB device disappeared");
}


@synthesize window = _window;


#pragma mark -
#pragma mark Application Methods
#pragma mark -- (void)applicationDidFinishLaunching:(NSNotification *)aNotification
{
  io_iterator_t newDevicesIterator;
  io_iterator_t lostDevicesIterator;

  newDevicesIterator = 0;
  lostDevicesIterator = 0;
  NSLog(@" ");

  NSMutableDictionary *matchingDict = (__bridge NSMutableDictionary *)IOServiceMatching(kIOUSBDeviceClassName);

  if (matchingDict == nil){
    NSLog(@"Could not create matching dictionary");
    return;
  }
  [matchingDict setObject:[NSNumber numberWithShort:matchVendorID] forKey:(NSString *)CFSTR(kUSBVendorID)];
  [matchingDict setObject:[NSNumber numberWithShort:matchProductID] forKey:(NSString *)CFSTR(kUSBProductID)];

  // Add notification ports to runloop
  IONotificationPortRef notificationPort = IONotificationPortCreate(kIOMasterPortDefault);
  CFRunLoopSourceRef notificationRunLoopSource = IONotificationPortGetRunLoopSource(notificationPort);
  CFRunLoopAddSource([[NSRunLoop currentRunLoop] getCFRunLoop], notificationRunLoopSource, kCFRunLoopDefaultMode);

  kern_return_t err;
  err = IOServiceAddMatchingNotification(notificationPort, 
                      kIOMatchedNotification, 
                      (__bridge CFDictionaryRef)matchingDict, 
                      usbDeviceAppeared, 
                      (__bridge void *)self, 
                      &newDevicesIterator);
  if (err)
  {
    NSLog(@"error adding publish notification");
  }
  [self matchingDevicesAdded: newDevicesIterator];


  NSMutableDictionary *matchingDictRemoved = (__bridge NSMutableDictionary *)IOServiceMatching(kIOUSBDeviceClassName);

  if (matchingDictRemoved == nil){
    NSLog(@"Could not create matching dictionary");
    return;
  }
  [matchingDictRemoved setObject:[NSNumber numberWithShort:matchVendorID] forKey:(NSString *)CFSTR(kUSBVendorID)];
  [matchingDictRemoved setObject:[NSNumber numberWithShort:matchProductID] forKey:(NSString *)CFSTR(kUSBProductID)];


  err = IOServiceAddMatchingNotification(notificationPort, 
                      kIOTerminatedNotification, 
                      (__bridge CFDictionaryRef)matchingDictRemoved, 
                      usbDeviceDisappeared, 
                      (__bridge void *)self, 
                      &lostDevicesIterator);
  if (err)
  {
    NSLog(@"error adding removed notification");
  }
  [self matchingDevicesRemoved: lostDevicesIterator];


  //   CFRunLoopRun();
  //   [[NSRunLoop currentRunLoop] run];

}

#pragma mark -
#pragma mark ObjC Callback functions
#pragma mark -

- (void)matchingDevicesAdded:(io_iterator_t)devices
{
  io_object_t thisObject;
  while ( (thisObject = IOIteratorNext(devices))) {
    NSLog(@"new Matching device added ");
    IOObjectRelease(thisObject); 
  } 

}


- (void)matchingDevicesRemoved:(io_iterator_t)devices
{
  io_object_t thisObject;
  while ( (thisObject = IOIteratorNext(devices))) {
    NSLog(@"A matching device was removed ");
    IOObjectRelease(thisObject); 
  } 

}


@end

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion